اتاقبازرگانیایران

تخلفات محرز اتاق بازرگانی شیراز قبل و بعد انتخابات و عدم توجه مسئولان هیات نظارت به گزارش بازرسان اعزامی

پس از انتشار سری دوم گزارش های مربوط به تخلفات انتخاباتی سال ۹۷ اتاق های بازرگانی سراسر کشور، مدارک جدید و مستندی از به پایگاه خبری اقتصاد روز رسید. اتاق ...