کد خبر:22500
پ

یادروز حافظ متناسب باجایگاه شهر شیراز برگزار شود

به گزارش پگاه خبر؛شان وشخصیت بین المللی حافظ رانبایددرحدیک شاعر معاصر تازه آشناتنزل بدهیم. حافظ آدم بزرگی است ویاد مان اوبایددرحدو درشان اوباشد. برنامه های یادروز حافظ باید متناسب باشأن این شخصیت ادبی و جایگاه شهر شیراز برگزار شود. نبایدشاهد تکرار مکررات سال های گذشته و اجرایی برنامه های تکراری سخنرانان همیشگی وبعضا سیاسی واجرایی […]

به گزارش پگاه خبر؛شان وشخصیت بین المللی حافظ رانبایددرحدیک شاعر معاصر تازه آشناتنزل بدهیم. حافظ آدم بزرگی است ویاد مان اوبایددرحدو درشان اوباشد.
برنامه های یادروز حافظ باید متناسب باشأن این شخصیت ادبی و جایگاه شهر شیراز برگزار شود. نبایدشاهد تکرار مکررات سال های گذشته و اجرایی برنامه های تکراری سخنرانان همیشگی وبعضا سیاسی واجرایی دریاد روزهای حافظ باشیم.اگر مدیریت واحد شهری که حلقه گمشده توسعه شهری و اجرای درست برنامه های مختلف فرهنگی است به درستی درشهرمان شیرازمعنا پیدا میکردوشخصیت ومنش وهنر حافظ بدرستی وبدون ریب وریا به عموم معرفی میگردید،فهم ماازشعرومضامین فکری و ادبی حافظ نیز بمراتب بهتروبیشتر بود.بزرگداشت مفاخرملی مثل حافظ یا سعدی وملاصدرایاشاهچراغ وشهید دستغیب وسرداران رشید دفاع مقدس درشیرازو فارس باید متفاوت ترازگذشته ودر شکل وشمایلی نوبرگزارکرد وبا اعمال سلیقه و برنامه‌ریزی کاری کرد که درابتدامردم مااین بزرگان را تا حد ممکن بشناسند و آنگاه آنهارابه جهانیان بشناسانند.

یادمانهایی بامدعوینی خاص وسخنرانانی خاص و البته با شیوه وروشی خاص ومرسوم!

بسیاری ازمتن های نوشته شده ای که دراختیارمقامات اداری و… قرار میگیردتادر مراسم یادروزها خوانده شود اغلب متنهایی ثقیل، تکراری وهمیشگی است و مقام مسئول هنگام قرائتشان هم بامشکل مواجه میشود.
فضای محدودبرنامه یادمان و سرپابودن مدعوین برنامه های سالانه بزرگداشت حافظ درشهر شیرازکه به شهرمیهمان نوازان مشهوراست ونقص دائمی مجریان وبرنامه ریزان یادمان درنوع پذیرایی آخر مراسم نه جالب است ونه درمرام شاعری نکو گفتارو سخاوتمندی چون حافظ شیرازی است.هنوزبرنامه ای فاخروماندگاردرفضایی بزرگ و دلنوازبامدعوینی مرکب ومشتمل ازهمه اقوام ونمایند گان ملل فارسی زبان واستادان حافظ پژوه کشورو خارج از کشورکه درخورشان مقام آسمانی وزمینی حضرت خواجه اهل رازحافظ شیرازی باشددر ایران وبویژه درشهر شیراز برگزارنگردیده و تجربه نشده است وهرچه برگزارشده محدود به ارگانی خاص با مدعوینی خاص و سخنرانانی خاص و البته با شیوه و روشی خاص یعنی همان شیوه مرسوم و همیشگی سالیان اخیر بوده است.

رفتارهای خودگدازانه و غریب نوازانه دراجرای برنامه یادمانها وبزرگداشتهای مفاخر فارس!

بی توجهی به مردم عادی و دوستدارحافظ و یابی حرمتی به استادان وادیبان وشاعران بومی دردعوتهاودعوتنامه های یادمان وتوجه صرف وبیش ازاندازه به میهمانان تهران ومدیران وبطور خلاصه نادیده گرفتن خودیها ودیده شدن غیرخودی ها به هرعنوان و بهانه ای دراینگونه یادمانهاکار خوشایندوحرکت شایسته ای نبوده وباروح ومنش ادبی و سجایای اخلاقی ورفتاری رندو عارفی همچون حافظ یاحکیمی بزرگ همچون سعدی مغایرت دارد.امیدوارم درسالهای آتی شاهداینگونه رفتارهای خود گدازانه وغریب نوازانه در اجرای برنامه های بزرگداشت شخصیت های مردمی نباشیم.

سیدمحی الدین حسینی ارسنجانی،روزنامه نگار؛فعال فرهنگی

انتهای پیام/

ارسال دیدگاه

نشانی ایمیل شما منتشر نخواهد شد. بخش‌های موردنیاز علامت‌گذاری شده‌اند *

کلید مقابل را فعال کنید