ContentImages_110507

هماهنگی و تعامل بین دستگاهی در راستای تحقق شهر هوشمند

نشست مشترک جمعی از مدیران شهری با محوریت هماهنگی و تعامل بین دستگاهی شهر شیراز در سازمان فاوا برگزار شد.