کد خبر:20811
پ

تغییر کاربری‌ها حیات تولیدات کشاورزى را نیز به خطر انداخته است

به گزارش پگاه خبر؛زمین‌هاى کشـاورزى اطراف شیراز از قلات و دشت ارژن گرفته تا برخى مناطق دیگر در دام ســودجویان برای تغییر کاربری افتاده و آن طور که یکى از اهالى منطقه مى‌گوید این مســئله، حیات تولیدات کشاورزى را نیز به خطر انداخته است.  سال‌ها است برخى مالکان و متصرفان اراضی کشاورزی، این زمین‌ها را […]

به گزارش پگاه خبر؛زمین‌هاى کشـاورزى اطراف شیراز از قلات و دشت ارژن گرفته تا برخى مناطق دیگر در دام ســودجویان برای تغییر کاربری افتاده و آن طور که یکى از اهالى منطقه مى‌گوید این مســئله، حیات تولیدات کشاورزى را نیز به خطر انداخته است.

 سال‌ها است برخى مالکان و متصرفان اراضی کشاورزی، این زمین‌ها را از کاربرى کشــاورزى خارج کرده و در آن ساخت و ساز مى‌کنند؛ در برخى مناطق اســتان فارس به ویژه شهرستان شیراز، عده‌اى از سودجویان براى تغییر کاربرى زمین‌هاى کشــاورزى، آستین بالا زده‌اند و د ر اقلیم‌هاى خوش آب و هوا زمین‌های زراعى را خریدارى کرده و در آن خانه باغ و منازل مسکونى مى‌سازند.

زمین‌هاى کشــاورزى از قلات و دشت ارژن گرفته تا برخى مناطق دیگر در دام ســودجویان افتاده و آن طور که یکى از اهالى منطقه مى‌گوید این مســئله، حیــات تولید ات کشاورزى را نیز به خطر انداخته است؛ بسیارى از زمین‌هـاى زراعى قلات و گلســتان، محل ساخت و سازهاى غیرمجاز شده و چون جوانان، تمایل چندانى به کشاورزى ندارند زمین‌هاى زراعى را مى فروشند و یا تغییر کاربرى مى‌دهند.

کاهــش هــر هکتــار از اراضــى کشــاورزى، امنیــت غذایــى ۲۰ نفر را تهدید مى‌کند از این رو دولت بایــد جلــوى تخریب و تغییــر کاربرى غیرقانونى اراضى کشاورزى را بگیرد؛ در واقع دلالان از ناآگاهى مردم، سوء استفاده کرده و با وعد ه‌هایى همچون ایجاد جاده آســفالت و رساندن انشعابات آب و برق به آن مکان، وانمود مى کنند که ساخت و ساز در این زمین‌ها هیچ ممنوعیتى ندارد.

سودجویی مشاوران املاک با وعده‌های دروغین 

مدیر جهاد کشاورزی شیراز با تاکید بر اینکه  تفکیک و خرید و فروش‌هاى اراضى کشــاورزى، غیرقانونى است و هیچ کــدام از تغییر کاربرى‌ها نیز قانونى نیســت، اظهار داشت: اولین آســیب تغییر کاربــرى زمین‌هــاى زراعى، متوجه تولیدات محصولات کشــاورزى است و در واقع این مســئله مهـم را به مخاطره مى‌اندازد.

وی ذبیح الله سیروسی با اشاره به اینکه در بخش‌هایى از شــهر شیراز همچون قلات، برخی از مشاوران املاک مردم را تشویق به خرید زمین‌هاى کشاورزى با قیمت‌هاى اندک مى‌کنند و با وعده تغییر کاربرى قانونى ایــن اراضى بــه آنها اطمینان مى‌دهند که از ایــن راه، ارزش افزوده بســیارى نصیبشـان خواهد شــد، افزود: این افراد سودجو از ناآگاهى مردم ســوء استفاده مى‌کنند و با فروش اراضى کشاورزى، آنها را به دردسر مى‌اندازند.

سیروسی گفت: با پیگیرى‌هاى متعدد، بارها دستگاه قضا به صنف مشاوران املاک هشدار داده و تاکید کرده کــه بنگاه‌ها، حق خرید و فروش و قطعه‌بندى اراضى کشاورزى را ندارنــد؛ در واقــع اگــر قرار باشــد زمین‌هاى کشــاورزى به فروش برسـد باید از جهاد کشــاورزى استعلام شود، حال آنکه افراد ســودجو با اســتقرار در برخى بنگاه‌هاى متفرقه، اراضى زراعى را با وعده تغییر کاربرى، معامله مى‌کنند.

سیروسى با تاکید بر اینکه اراضى کشاورزى اگر در حریم شهر باشد تحت هیچ شرایطى تغییر کاربرى نمی‌کند، افزود: عــده‌اى مردم را فریب داده، زمین‌هاى کشاورزى را از دستشان در مى‌آورند و با تغییر کاربرى، شروع به ساخت و ساز مى‌کنند؛ در هر حال تغییر کاربرى‌هاى بدون مجوز، حیات زمین‌هاى کشاورزى را به خطر انداخته و دولت باید هر چه ســریع‌تر با ایجاد امکانات و تجهیرات بیشتر، جلوى تخریب این منابع را بگیرد.

امکانات اندک جوابگوی برخورد با تغییر کاربری‌ها نیست

وی با اشاره بــه اینکه این روند از ســال‌هاى قبل تاکنون بوده است تاکید کرد: اگر چه در راستاى حفظ کاربرى اراضى زراعى و اجراى قانون، برخوردهاى لازم صورت گرفته اما در عین حــال به دلیل کمبود امکانات و تجهیزاتى همچون خودروى گشت، توانایى برخورد در مراحل اولیه وجود ندارد.

سیروسی گفت: همکاران ما حتى در روزهاى تعطیــل تــلاش مى‌کنند کسانى که زمین‌هاى کشاورزى را تغییر کاربرى مى‌دهند، شناسایى و با آنان برخورد کنند؛ البته شهرستان شیراز با این پهنه، فقط دو خودروى گشــت و چهار نیرو دارد که جوابگو نیست.

به گفته وی علی‌رغم هجمه‌هایى که به زمین‌هاى زراعى در پهنه ۶ هزار کیلومتر مربعى شهرستان شیراز صورت گرفته، امکانات بســیار محد ود اســت؛ نزدیکى به مرکز فــارس و آب و هواى خوب برخى اقلیم‌هاى شهرســتان شیراز موجب شــده بعضى افراد از اســتان‌ها و شــهرهاى دیگر به اینجا آمده و با خرید اراضــى کشــاورزى و تغییــر کاربرى، شروع به ساخت و ساز کنند.

افزایش تغییر کاربری‌ها در دشت ارژن و گلستان آب پرده

وی با اشاره به اینکه تغییر کاربرى‌ها بیشتر در مناطق خوش آب و هوا صورت مى‌گیرد یاد آور شد: در دشــت ارژن و گلستان آب پـرده، این تغییر کاربرى‌ها ســرعت بیشــترى دارد، ضمن آنکــه زمین‌هاى کشــاورزى که در حومه شهر واقع شده‌اند نیز از نظر دور نمانده‌اند.

به گفته سیروسى افزایــش بى‌رویه قیمت زمین، عده‌اى از ســود جویان را به این فکــر انداخته تا با تغییر کاربرى زمین‌هاى کشــاورزى و ساخت و ســاز در آن، ارزش افزوده‌اى نصیب خود کنند.

مدیر جهاد کشــاورزى شهرستان شــیراز معتقــد اســت: اگر امکانــات به گونه‌اى بود که به واسطه آن مى‌شد د ر مراحل اولیه تخلفات با خاطیان برخورد کرد، تغییر کاربرى زمیــن‌هاى زراعى این چنین توســعه پید ا نمى‌کرد.

البته سیروســى به این نکته نیز اشاره دارد که دســتگاه قضا و نیــروى انتظامى در زمینــه برخــورد با متخلفــان، همکارى لازم را دارنــد اما عمده مشــکلات  در این بخش به این اصــل برمى‌گردد که مردم در این حــوزه اطلاعات چندانى ندارند.

“ناآگاهی” دلیل اعتراض مردم به تخریب تغییر کاربری‌های غیرمجاز

پس از آنکه ساخت و سازهاى غیرمجاز در زمین‌هاى زراعى، تخریب مى‌شــود عده‌اى از افراد متخلف اعتراض مى کنند و به گفته سیروسى، مردم بعضاً اطلاعات کمــى دارنــد و از ارزش حفظ کاربرى زمین‌هاى کشــاورزى آگاه نیســتند.

از دیدگاه مدیر جهاد کشاورزى شهرستان شیراز هر چند قانون‌گذار در زمینه حفظ کاربرى زمین‌هاى کشــاورزى، قوانین خوبــى تصویب کــرده امــا در کنار آن وجود امکانات نیز بســیار اهمیت دارد.

وی مى‌گوید: اگــر امکانــات د ر حد و انــدازه قوانین وضع شده در این حوزه بود مقابله با تخلفات، آسان‌تر بود.

سیروسى تاکید مى‌کند: با همین امکانات محدود با متخلفان برخورد شده و پیشرفت‌هاى خوبى نیز حاصل شده است؛ در طول دو سال گذشته در راستاى حفظ کاربرى اراضى زراعى با موارد بسیارى برخورد شده و با دستور قضایى، تغییر کاربرى‌ها و دیوارسازى‌ها تخریب شده‌اند؛ امکانـات و تجهیـزات مقابله با متخلفان این حوزه باید فراهم شود.

به گفته وی در جدیدترین اقدام مدیریت جهاد کشاورزی شهرستان شیراز در حوزه مقابله با تغییر کاربری‌های غیرمجاز و به منظور اجرای تبصره ۲ ماده ۱۰ قانون حفظ کاربری اراضی زراعی و باغی پس از انجام هماهنگی‌های لازم و تامین ادوات مورد نیاز ۸۶ مورد فنس کشی، دیوارکشی، پی‌کنی، و اتاقک غیرمجاز در منطقه اکبرآباد این شهرستان قلع و قمع گردید.

۳هزار پرونده در دست بررسی است 

مدیر جهاد کشــاورزى شهرستان شــیراز به این نکته نیز اشاره مى‌کند که حــد ود ۶ هزار پرونده در دســتگاه قضا تشکیل شده و در نوبت دادرسى است و علاوه بر آن حدود سه هزار پروند ه نیز در حوزه تغییر کاربرى‌ها در دست رسیدگى است.

وی تاکید مى کند: دولت هم باید در این زمینه، بودجه‌هایى براى تهیه امکانات و تجهیزات اختصاص دهد تا بتوان با متخلفان، برخوردهاى لازم را انجام داد.

سیروسی اظهار داشت: تغییــر کاربرى اراضى کشــاورزى د ر روســتاها طبق ضوابطــى اســت کــه وزارت جهــاد کشاورزى تعیین مى‌کند؛ د ر مواردى که بــه این اراضى مجوز تغییر کاربرى داد ه مى‌شــود ۸۰ درصد قیمت روز اراضى و باغ‌ها با احتساب ارزش زمین پس از تغییر کاربــرى بابت عوارض از مالکین گرفته مى‌شود.

وی ابراز کرد: بر اســاس قانون، تغییــر کاربرى زمیــن زراعــى و باغ‌ها براى ســکونت شــخصى مالکین کم درآمد در مساحت کوچــک، برابر ضوابــط و تعاریفى که وزارت مذکور معین مى‌کند مشــمول این عوارض نمى‌شود.

انتهای پیام/

منبع
تسنیم
کلیدواژه : تغییر کاربری‌ها
ارسال دیدگاه

نشانی ایمیل شما منتشر نخواهد شد. بخش‌های موردنیاز علامت‌گذاری شده‌اند *

کلید مقابل را فعال کنید