ContentImages_104156
رییس کمیسیون عمران، حمل و نقل و ترافیک شورای اسلامی شهر شیراز اعلام کرد

اجرای پروژه های مختلف عمرانی در نقاط مختلف شیراز

رییس کمیسیون عمران، حمل و نقل و ترافیک شورای اسلامی شهر شیراز گفت: علی رغم اینکه در شرایط اقتصادی سختی هستیم اما اگر نقاط مختلف شهر را نگاه کنیم، تقاطعات غیر همسطح، پل ها و پروژه های بسیاری از جمله پروژه مترو در حال انجام است.