محمود-محمودزاده

شیراز همچنان جزء گرانترین شهرهای کشور در بخش مسکن

محمودزاده گفت: متوسط نرخ مسکن در ۲۵ شهر کشور زیر ۱۰ میلیون تومان و در ۱۹ استان کشور زیر ۵ میلیون تومان است.