سردارسجادیان

غفلت راهبردی مجلس، شکستی خواهد بود برای تمام شکستها

به گزارش پگاه خبر؛این روزها که هموطنانِ دلسوزِ آگاه و یا ناآگاه به طرح قانون صیانت از حقوق کاربران فضای مجازی معترض هستند قدری تامل و تفکر برای مجلس انقلابی ...