۰۱_۶۱۳۷

کشت کلزا از ضرورت تا حمایت

اهمیت کلزا، ضرورت کشت آن و حمایت‌های سازمان جهاد کشاورزی استان فارس از کلزا کاران؛ از زبان محمد مهدی قاسمی رئیس سازمان جهاد کشاورزی این استان: