ContentImages_109843
به منظور پیگیری و حل و مشکلات و خواسته های شهروندان

شهردار شیراز در دیدارمردمی پای صحبت اهالی شهرک آرین نشست

به گزارش پگاه خبر:شهرک آرین واقع در شهرداری منطقه ده شیراز از جمله شهرک های منفصل در شمال غرب است که مشکلاتی را با خود به یدک می کشد، در ...