فاقد تصویر شاخص

اندیشه صلح طلبی ازعقلانیت و خرد و مسئولیت پذیری نشأت می   گیرد

جنگ و صلح مسلح دو لبه قیچی برنده ای هستند که اضطراب، دلواپسی و ناامنی روحی و روانی را برای بشر امروز نهادینه کرده اند.اندیشه   های مادیگرایانه که جهانخواری و فخرفروشی اقتصادی و سیاسی را دامن زده اند گاه به نام دین و گاه با ترویج ایدئولوژی   های آزادیخواهانه ملت   ها را به جان هم می   اندازند و جایگاه اخلاق و نوعدوستی را به آنارشیسم نظامی   و سیاسی و دشمنی تغییر می   دهند.جوانمردی و پهلوانی که از گذشته   های دور در فرهنگ ملت   ها برای دفاع مورد توجه بوده اینک به سیاست   های مزورانه و دروغ پردازانه ای تبدیل شده که به جنگ فریبکاران معروف است و نام آن را دیپلماسی گذاشته اند.