عکس نوشت|باور دارم که سردار شهید قاسم سلیمانی قهرمان اسطوره ای تاریخ معاصر ایران است
عکس نوشت|باور دارم که سردار شهید قاسم سلیمانی قهرمان اسطوره ای تاریخ معاصر ایران است