بازدید مدیرکل دادگستری فارس از استارت آپ های دانشگاه شیراز
بازدید مدیرکل دادگستری فارس از استارت آپ های دانشگاه شیراز

در راستای حمایت از تولید ملی رئیس کل دادگستری استان فارس در رأس اعضای ستاد پیگیری اجرای سیاست های اقتصاد مقاومتی استان فارس از استارت آپ های دانشگاه شیراز دیدار کرد .

در راستای حمایت از تولید ملی رئیس کل دادگستری استان فارس در رأس اعضای ستاد پیگیری اجرای سیاست های اقتصاد مقاومتی استان فارس از استارت آپ های دانشگاه شیراز دیدار کرد .