بازدید رییس کمیسیون گردشگری و زیارت شورای اسلامی شهر شیراز از ایستگاه مترو وکیل
بازدید رییس کمیسیون گردشگری و زیارت شورای اسلامی شهر شیراز از ایستگاه مترو وکیل