راهپیمایی محکومیت اقدام تروریستی دولت آمریکا در به شهادت رساندن سردار سلیمانی در شیراز
راهپیمایی محکومیت اقدام تروریستی دولت آمریکا در به شهادت رساندن سردار سلیمانی در شیراز