عکس نوشت|انتقام  سختی در انتظارتان است
عکس نوشت|انتقام  سختی در انتظارتان است