عکس نوشت|ایجاد ۴۰۰ شغل مستقیم و ۱۲۶۰ شغل غیرمستقیم فرهنگی هنری  تا پایان امسال در فارس
عکس نوشت|ایجاد ۴۰۰ شغل مستقیم و ۱۲۶۰ شغل غیرمستقیم فرهنگی هنری  تا پایان امسال در فارس