عکس نوشت|ضرورت حمایت از توسعه صنایع دفاعی در استان فارس
عکس نوشت|ضرورت حمایت از توسعه صنایع دفاعی در استان فارس