عکس نوشت|تجلیل  شورای شهر شیراز از پرستاران نمونه
عکس نوشت|تجلیل  شورای شهر شیراز از پرستاران نمونه