عکس نوشت|همسران و مادران شهدا در شکل گیری  راه حق و‌حقیقت نقش موثری داشته اند
عکس نوشت|همسران و مادران شهدا در شکل گیری  راه حق و‌حقیقت نقش موثری داشته اند