عکس نوشت|هدف سال سوم فعالیت شورای شهر شیراز، رعایت مصالح عمومی وبهبود خدمات به شهروندان است
عکس نوشت|هدف سال سوم فعالیت شورای شهر شیراز، رعایت مصالح عمومی وبهبود خدمات به شهروندان است