عکس نوشت|رویکرد مجموعه قضایی فارس، حمایت از حوزه سلامت و سرعت بخشی در تحقق اهداف بهداشت و درمان است
عکس نوشت|رویکرد مجموعه قضایی فارس، حمایت از حوزه سلامت و سرعت بخشی در تحقق اهداف بهداشت و درمان است