عکس نوشت|حفظ این نظام شیعه اسلامی از اوجب واجبات است
عکس نوشت|حفظ این نظام شیعه اسلامی از اوجب واجبات است