عکس نوشت|تقدیر مدیرکل دفتر فنی و مهندسی توزیع شرکت توانیر از توزیع نیروی برق فارس
عکس نوشت|تقدیر مدیرکل دفتر فنی و مهندسی توزیع شرکت توانیر از توزیع نیروی برق فارس