عکس نوشت|سرپرست معاونت توسعه مدیریت و منابع سازمان جهاد کشاورزی فارس معرفی شد
عکس نوشت|سرپرست معاونت توسعه مدیریت و منابع سازمان جهاد کشاورزی فارس معرفی شد