عکس نوشت|پذیرایی از کودکان توسط استاندار فارس در سفر به سروستان
عکس نوشت|پذیرایی از کودکان توسط استاندار فارس در سفر به سروستان