عکس نوشت|افتتاح ۳۰ هزار میلیارد پروژه در سفر رئیس جمهور به فارس
عکس نوشت|افتتاح ۳۰ هزار میلیارد پروژه در سفر رئیس جمهور به فارس