عکس نوشت|نهم دی ماه نمایش بصیرت انقلابی مردم بود
عکس نوشت|نهم دی ماه نمایش بصیرت انقلابی مردم بود