عکس نوشت|اجرای طرح یاریگران زندگی در ۵۰۸ مدرسه فارس
عکس نوشت|اجرای طرح یاریگران زندگی در ۵۰۸ مدرسه فارس