دستاوردهای دولت شهیدرئیسی درمدت ۲سال و۹ماه
دستاوردهای دولت شهیدرئیسی درمدت ۲سال و۹ماه

ریاست جمهوری ۳۳ ماهه شهید آیت‌الله رییسی نشان داد که در کشور بن‌بستی وجود ندارد.

به گزارش پگاه خبر ، دستاوردهای دولت شهید آیت‌الله رییسی نشان داد که در کشور بن‌بستی وجود ندارد، مقام معظم رهبری در بخشی از پیام خود گفت: رئیسی عزیز خستگی نمیشناخت، برای او صلاح و رضایت مردم که حاکی از رضایت الهی است بر همه چیز ترجیح داشت.

عمده اقدامات این شهید بزرگوار در مدت خدمت ۲سال و ۹ماه  را بخوانید:

✅ازتحویل گرفتن روزانه۷۰۰کشته کرونا وتعطیلی مدارس وکشور،تاتزریق ۸۰میلیون واکسن‌
✅فعال سازی۸هزارمجتمع اقتصادی تعطیل ونیمه تعطیل‌ازجمله نساجی،آزمایش،درنا،پردیس،ذوب آهن اردبیل،سیمان تیس،ماشین سازی گچساران،خوشه‌طلایی،قندیاسوج،ارج،هپکو،واگن پارس،فولادبافق و…
✅بیکاری از۹درصدبه۷درصد؛در۲۰استان کار کارگری به روزهست وبه راحتی مشغول کارمی شوند
✅افزایش۲۲درصدی صادرات ورکوردصادرات غیرنفتی درتاریخ ایران
وهمچنین کاهش۲۲درصدی واردات
✅گرفتن پول های بلوکه شده درانگلیس،کره جنوبی،عراق و…
✅رساندن تورم از۶۰درصدبه۴۰درصددرسال هایی که به دلیل کروناوجنگ اوکراین کل دنیادرگیرافزایش تورم بودند.
✅رشد۴برابری حقوق ودستمزد
✅رشد۵درصدی صنعت با۱۰هزارطرح عمرانی
✅شکستن رکوردسفرودیدارهای مردمی هرده روزیکبار
✅سه برابرشدن شرکت دانش بنیان هاباتامین مالی مناسب
✅رتبه۱۵علمی جهان شدن
✅رتبه۱۹رشداقتصادی شدن
✅افزایش۴۳درصدی تجارت باآسیا
✅افزایش۲۰۰درصدی تجارت باآفریقا
✅حفظ ارتباط خوب باکشورهای اروپا
✅دوبرابرشدن متخصصان اقتصادی وزارت خارجه
✅جلوگیری ازفرارمالیاتی واز۲۵درصدبودجه بودن به۴۵درصدرسیدن که ۵درصدآن ازمردم وکاسب است
✅رفع به موقع چالش هاباکشورهای همسایه ازجمله روابط‌باعربستان وآذربایجان وافغانستان
✅۲۰سفرشخص رئیس جمهوربه۱۸کشور
ویکدست‌کردن‌ قاره آسیا
✅عضویت درسازمان شانگهای،بریکس،اکوکه نصف جمعیت ومعاملات دنیارادارندبرای دورزدن‌ورفع اثر تحریم‌ها
✅۴سال تولیدخودرومتوقف شدبه علت تحریم های ترامپ‌وباعدم راهکار دولت،تقاضازیادشدوتولیدبه اندازه نبود
دولت سیزدهم تولیدرااز۷۰۰هزارباداخلی سازی قطعات به ۱۷۰۰دستگاه رساندوسیزدهین تولیدکننده خودرودرجهان شد
✅عرضه دربورس،ثبت نام بدون قرعه کشی وخالی کردن پارکینگ ها
✅تحول درصداسیما،متن کتب درسی وطرح نور
✅عبوردادن کشورازفتنه واغتشاشات
✅۵میلیون بیمه سلامت رایگان
✅برنامه بازگشت۲۷۰۰نخبه ایرانی
✅تولیدکارت‌هوشمندملی
✅جزء‌ده‌کشوردرتوربین‌بادی،اشعه‌ایکس، کیت‌تشخیص،تلسکوپ،تعمیرفیبرنوری
✅بیمه رایگان‌نیازمندان کاشت حلزون‌و sma
✅ساخت نیروگاه‌های برق وحل برقی‌قطع
✅آب رسانی به‌سنندج،خوزستان،اصفهان،یزد،همدان
انتقال آب خلیج فارس به سیستان وکرمان واستان فارس
✅تکمیل پالایشگاه فازجنوبی۱۱و۱۴بعداز ۲۰سال وتاسیس واحیای پالایشگاه‌ درونزوئلا،سوریه،ازبسکتان،نیکاراگوئه
✅پهبادشهاب،ماهواره خیام،نور۲
✅کریدورشمال جنوب،ازروسیه تاهندبادرآمدزایی تا پنجاه میلیارددلار!
✅پروژه راه آهن زاهدان‌خاش واتصال بندرمهم چابهاربه کشوروآسیای میانه وباظرفیت باری هفت میلیون تن
✅سه برابرشدن وام‌ازدواج
✅زمین رایگان برای جوانی جمعیت وچهارفرزندها
✅آغاز ساخت دوونیم میلیون مسکن
✅وام ودیعه واجاره مسکن مستاجرین
✅سامانه رایگان ثبت قراردادهای اجاره
✅بیشترین افزایش تولیدنفت درجهان
✅کمترین بدهی مالی‌ بین سی کشورجهان
✅آزادسازی وتخریب ویلای غیرمجازحتی مدیران درشمال،قشم،لواسانات،بهبهان
✅حذف رانت وامضاهای طلایی بادرگاه آنلاین مجوزکسب وکار
✅سامانه پایش وکنترل حداکثری گرانفروشی توسط وزارت صمت
✅مالیات ازخانه های خالی وخودروهای لوکس ورشد۸۳درصدی مالیات دستگاه های حقوقی ورکوردکشف فرارمالیاتی ازقاجارتاکنون
✅شفاف سازی مالی ۶۰۰بانک وشرکت های دولتی درسامانه کدال ومشاهده آن توسط مردم
✅اولین بارانتشارابربدهکاران بانکی ازجمله تامین اجتماعی که۸۸هزارمیلیاردتومان! رابادولت تسویه کرد
✅موظفی بانک هابه گزارش سه ماهه بدهکاران
✅حذف ارز۴۲۰۰تومانی که منجربه فسادورانت‌چهارصدهزارمیلیاردی!دردولت قبل شده بود وتشکیل۱۲۰۰پرونده قضایی برای رداموال به بیت المال
✅اصلاح نظام توزیع آردنانوایی‌هاوجلوگیری ازقاچاق وهدررفت۴۰درصدی آردیارانه ای کشور
✅اصلاح نظام توزیع دار‌و وطرح نسخه الکترونیکی،که تاپیش ازآن۴۰۰میلیون‌نفر ازیارانه کشورباقاچاقی که صورت میگرفت‌استفاده میکردند
✅سامانه سوت زنی که مردم باگزارش فساد دردستگاه های دولتی،تایک میلیارد تومان‌هم‌پاداش میگیرند
✅سامانه میزان حقوق کارمندان دستگاه های اجرایی کشور
✅سامانه۱۳۶برای گزارش تخلفات اداری
✅فروش اموال تملیکی وخاک خورده دولت
✅عدم خلق وچاپ پول وافزایش وسرمایه گذاری درتولیدبرای کاهش تورم
✅کاهش طبقات اجتماعی با۱۰برابرشدن یارانه،بیمه رایگان ده میلیون‌نفر،گازوبرق رایگان کم‌مصرفین وافرادمحروم
✅پرداخت۷۰هزارمیلیاردتومان‌وام اشتغال
✅بیمه۹۰درصدی ناباوردی وجوانی جمعیت وبیمه رایگان مادران‌تادوسال وکودکان تاپنج سال!
✅جبران بدهی های‌دولت‌قبل تاالان ۵۵۰هزارمیلیارد!
✅عملیات وعده صادق
✅اعتمادومعنویت‌رابه سیاست برگرداندن
✅امیدوشوروتحول‌درجامعه
✅تسلیت وعزای عمومی درکشورهای همسایه
✅آغازی برای مدیریت جدیدانقلابی وجهادی وخدمت رسانی

انتهای پیام/