شهردار شیراز روز یکشنبه با شهروندان منطقه ۱۱ شیراز ملاقات می کند
شهردار شیراز روز یکشنبه با شهروندان منطقه ۱۱ شیراز ملاقات می کند

مهندس اسکندرپور شهردار شیراز با شهروندان منطقه ۱۱ شیراز فردا یکشنبه ۸ دی ماه راس ساعت ۹:۳۰ صبح در محل شهرداری منطقه ۱۱ شیراز دیدار می کند.

مهندس اسکندرپور شهردار شیراز با شهروندان منطقه ۱۱ شیراز فردا یکشنبه ۸ دی ماه راس ساعت ۹:۳۰ صبح در محل شهرداری منطقه ۱۱ شیراز دیدار می کند.