دومین جلسه زکات استان فارس
دومین جلسه زکات استان فارس

دومین جلسه زکات استان فارس به میزبانی سازمان جهاد کشاورزی استان فارس برگزار شد.

دومین جلسه زکات استان فارس به میزبانی سازمان جهاد کشاورزی استان فارس برگزار شد.