پوستر|نهم دی روز بصیرت و میثاق امت با ولایت
پوستر|نهم دی روز بصیرت و میثاق امت با ولایت

نهم دی روز بصیرت و میثاق امت با ولایت گرامی باد.

نهم دی روز بصیرت و میثاق امت با ولایت گرامی باد.