پوستر|میلاد حضرت زینب (س) و روز پرستار
پوستر|میلاد حضرت زینب (س) و روز پرستار

میلاد حضرت زینب (س) و روز پرستار گرامی باد.

میلاد حضرت زینب (س) و روز پرستار گرامی باد.