کلیپ | دستان آسمان – استان فارس
کلیپ | دستان آسمان – استان فارس

برنامه دستان آسمان شبکه یک سیما این هفته به شهرستان شیراز مرکز استان فارس سفر کرده و با استاندار فارس و دیگر مسئولین این استان مصاحبه داشت.

برنامه دستان آسمان شبکه یک سیما این هفته به شهرستان شیراز مرکز استان فارس سفر کرده و با استاندار فارس و دیگر مسئولین این استان مصاحبه داشت.