یکصد و پانزدهمین جلسه صحن علنی شورای شهر شیراز
یکصد و پانزدهمین جلسه صحن علنی شورای شهر شیراز

یکصد و پانزدهمین جلسه صحن علنی عادی شورای اسلامی شهر شیراز برگزار شد.

یکصد و پانزدهمین جلسه صحن علنی عادی شورای اسلامی شهر شیراز برگزار شد.