اجرا و تکمیل پیاده راه سلامت توسط شهرداری منطقه شش شیراز
اجرا و تکمیل پیاده راه سلامت توسط شهرداری منطقه شش شیراز

عملیات محوطه سازی، کف سازی، روشنایی، مسیر دوچرخه و فضای سبز به طول سه کیلومتر در تکمیل پیاده راه سلامت توسط شهرداری منطقه شش شیراز در حال انجام می باشد .

عملیات محوطه سازی، کف سازی، روشنایی، مسیر دوچرخه و فضای سبز به طول سه کیلومتر در تکمیل پیاده راه سلامت توسط شهرداری منطقه شش شیراز در حال انجام می باشد .