آیین تقدیر از فرهنگیان برتر آموزش و پرورش فارس در حوزه پژوهش
آیین تقدیر از فرهنگیان برتر آموزش و پرورش فارس در حوزه پژوهش

آیین تقدیر از فرهنگیان برتر آموزش و پرورش فارس در حوزه پژوهش در شیراز برگزار شد.

آیین تقدیر از فرهنگیان برتر آموزش و پرورش فارس در حوزه پژوهش در شیراز برگزار شد.