بازدید مدیر کل دفتر فنی استانداری واعضای شورای اسلامی شهر شیراز از دومین فستیوال معماری شیراز
بازدید مدیر کل دفتر فنی استانداری واعضای شورای اسلامی شهر شیراز از دومین فستیوال معماری شیراز

مدیر کل دفتر فنی استانداری فارس واعضای شورای اسلامی شهر شیراز از دومین فستیوال معماری شیراز بازدید کردند.

مدیر کل دفتر فنی استانداری فارس واعضای شورای اسلامی شهر شیراز از دومین فستیوال معماری شیراز بازدید کردند.