آگهی مزایده فروش واحدهای تجاری موجود در بازار روز قدمگاه شهرستان لار استان فارس
آگهی مزایده فروش واحدهای تجاری موجود در بازار روز قدمگاه شهرستان لار استان فارس

شهرداری لار در نظر دارد به استناد مجوز شماره ۵۹۵ – ۹۸/۰۵/۲۹ شورای اسلامی شهر لار واحدهای تجاری موجود در بازار روز قدمگاه (با عرصه اوقافی) مندرج در جدول ذیل طبق آئین نامه مالی شهرداری و شرایط زیر به فروش رساند لذا از متقاضیان محترم دعوت به عمل می آید پس از واریز وجه سپرده […]

شهرداری لار در نظر دارد به استناد مجوز شماره ۵۹۵ – ۹۸/۰۵/۲۹ شورای اسلامی شهر لار واحدهای تجاری موجود در بازار روز قدمگاه (با عرصه اوقافی) مندرج در جدول ذیل طبق آئین نامه مالی شهرداری و شرایط زیر به فروش رساند لذا از متقاضیان محترم دعوت به عمل می آید پس از واریز وجه سپرده تا تاریخ معین شده ، پیشنهاد مبلغ خود را به همراه فیش سپرده به دبیرخانه شهرداری تحویل نمایند