آیین تکریم و معارفه رئیس دانشگاه علوم پزشکی شیراز
آیین تکریم و معارفه رئیس دانشگاه علوم پزشکی شیراز

آیین تکریم و معارفه رئیس دانشگاه علوم پزشکی شیراز برگزار شد.

آیین تکریم و معارفه رئیس دانشگاه علوم پزشکی شیراز برگزار شد.