بازدید دکتر اسلامی وزیر راه و شهرسازی و استاندار فارس از قطعه۷آزادراه شیراز-اصفهان
بازدید دکتر اسلامی وزیر راه و شهرسازی و استاندار فارس از قطعه۷آزادراه شیراز-اصفهان

وزیرراه وشهرسازی به دعوت استاندارفارس جهت بازدیداز آزاد راه شیراز اصفهان ازاین آزاد راه که یکی ازمهمترین ‌و استراتژیک ترین محورهای مواصلاتی کشور می باشد به اتفاق استانداربازدید کرد

وزیرراه وشهرسازی به دعوت استاندارفارس جهت بازدیداز آزاد راه شیراز اصفهان ازاین آزاد راه که یکی ازمهمترین ‌و استراتژیک ترین محورهای مواصلاتی کشور می باشد به اتفاق استانداربازدید کرد