خدمات سیار اورژانس اجتماعی مدیریت بهزیستی شهرستان شیراز
خدمات سیار اورژانس اجتماعی مدیریت بهزیستی شهرستان شیراز

حمید آزرمی مدیر بهزیستی شهرستان شیراز خدمات سیار اورژانس اجتماعی مدیریت بهزیستی شهرستان شیراز را تشریح کرد. مدیر بهزیستی شهرستان شیراز گفت :در دهه های اخیر شاهد بروز یا افزایش چشمگیر به هم ریختگی در هنجارهای جامعه و مواجهه با پدیده هایی بوده ایم که عمق وشدت آنها و واکنش نسبت به آنها با رویکردهای […]

حمید آزرمی مدیر بهزیستی شهرستان شیراز خدمات سیار اورژانس اجتماعی مدیریت بهزیستی شهرستان شیراز را تشریح کرد.

مدیر بهزیستی شهرستان شیراز گفت :در دهه های اخیر شاهد بروز یا افزایش چشمگیر به هم ریختگی در هنجارهای جامعه و مواجهه با پدیده هایی بوده ایم که عمق وشدت آنها و واکنش نسبت به آنها با رویکردهای متفاوتی در جامعه ایران همراه بوده است. آمارهای ارائه شده توسط سازمانها و نهادهای اجتماعی در سالهای اخیر، مبین این حقیقت بوده که تنوع و فراوانی آسیب های اجتماعی رو به فزونی می باشد. در این راستا راه اندازی تیم های سیار اورژانس اجتماعی یک ضرورت اجتناب ناپذیر به حساب می آید، زیرا از این طریق می توان افراد در معرض آسیب و آسیب دیده اجتماعی را شناسایی نمود و خدمات متناسبی با حداقل سه ویژگی ( به موقع ،تخصصی و در دسترس بودن ) را در محل به آنان ارائه نمود. ای مقام مسئول گفت: از طریق مداخلات اجتماع محور نسبت به ارجاع ، بازپروری و توانمندسازی آنان اقدام نمود.
وی در خصوص اهداف افزود:
۱- ارائه خدمات اجتماعی به موقع به افرادی که دسترسی به مراکز ذیربط را ندارند.
۲- اطلاع رسانی به افراد در زمینه برنامه ها و فعالیت های سازمان بهزیستی کشور
۳-پوشش دادن به فعالیت های سایر مراکز دفتر امور آسیب دیدگان اجتماعی
۴- شناسایی مناطق و کانون های آسیب زا
حمید آزرمی مدیر بهزیستی شهرستان شیراز در خصوص افرادی که شامل این خدمات میشوند افزود:
-افراد در معرض آسیب و آسیب دیده اجتماعی از قبیل کودکان آزاردیده ، همسران آزار دیده ، زنان در معرض آسیب و آسیب دیده اجتماعی ، فرار از منزل ، افراد دارای اختلال هویت جنسی ، اقدام به خودکشی ، اختلاف حاد خانوادگی و سایر مواردی که در شرایط بحرانی قرار گرفته اند.

  • سایر گروهای هدف سالمندان ، معلولین ، والدآزاری که نیازبه خدمات اورژانسی در محل دارند.

آزرمی از نحوه پذیرش گفت :
۱- خود معرف
۲- شناسایی و جذب افراد توسط تیم تخصصی
۳- ارجاع از خط تلفن ۱۲۳ اورژانس اجتماعی
۴- ارجاع از سایر مراکز بهزیستی و سایرسازمانها اعم از دولتی و غیر دولتی

مدیر بهزیستی شهرستان شیراز در خصوص انواع خدمات افزود:

  • خدمات مددکاری
  • خدمات روان شناسی
  • خدمات روانپزشکی
  • خدمات حقوقی
  • خدمات پزشکی