جلسه بررسی پروژه‌های شاخص شهرداری شیراز /عکس
جلسه بررسی پروژه‌های شاخص شهرداری شیراز /عکس

جلسه بررسی پروژه های شاخص شهردار شیراز ، با حضور قائم مقام شهردار و معاون فنی و عمرانی شهرداری شیراز

جلسه بررسی پروژه های شاخص شهردار شیراز ، با حضور قائم مقام شهردار و معاون فنی و عمرانی شهرداری شیراز