گزارش تحلیلی سامانه نماگر کووید-۱۹ ISC- در فروردین ۱۴۰۱
گزارش تحلیلی سامانه نماگر کووید-۱۹ ISC- در فروردین ۱۴۰۱

به گزارش پگاه خبر؛دکتر محمدجواد دھقانی ریاست ISC گفت: اطلاعات مستخرج از سامانه نماگرکووید-۱۹نشان می دھد جمعیت بیماران جدید کشور که در اسفند ۲۱۵ ھزار نفر بود در فروردین ۱۴۰۱ به ۷۱ ھزار نفر کاھش یافته و بدین ترتیب کل جمعیت بیمار کشور تا آخر فروردین به ۷ میلیون و ۲۱۲ ھزار نفر رسیده است. […]

به گزارش پگاه خبر؛دکتر محمدجواد دھقانی ریاست ISC گفت: اطلاعات مستخرج از سامانه نماگرکووید-۱۹نشان می دھد جمعیت بیماران جدید کشور که در اسفند ۲۱۵ ھزار نفر بود در فروردین ۱۴۰۱ به ۷۱ ھزار نفر کاھش یافته و بدین ترتیب
کل جمعیت بیمار کشور تا آخر فروردین به ۷ میلیون و ۲۱۲ ھزار نفر رسیده است. ھمچنین
میزان کل بیماران دنیا تا آخر فروردین ۱۴۰۱ به بیش از ۵۰۶ میلیون نفر رسیده است. تعداد بیماران جدید دنیا در اسفند ۴۷ میلیون نفر و در فروردین ۳۵ میلیون نفر که در نتیجه دھقانی اظھار داشت: روند کاھشی میزان متوسط رشد روزانه بیماری کشور در سه ماه
گذشته ادامه داشته به طوری که در بھمن ۳۵.۰ درصد، اسفند برابر با ۱۱.۰ درصد و
فروردین ۱۴۰۱ برابر با ۰۴.۰ درصد بوده است

وی افزود: ھمچنین در فروردین متوسط رشد روزانه بیماری کشورھای چین ۲۵.۱
درصد، آلمان ۷۹.۰ درصد و فرانسه ۴۸.۰ درصد بوده و به ترتیب در ردیف ھای اول الی
سوم کشورھای ھمزمان قرار گرفته اند.
ضمنا میزان متوسط رشد روزانه بیماری دنیا در بھمن
ماه ۷۱.۰ درصد بوده که در اسفند به ۳۷.۰ درصد و در فروردین ۱۴۰۱ به ۲۴.۰ درصد کاھش یافته است.
رییس ISC گفت: بررسی ھا حاکی از آن است که ایران در میان کشورھای با جمعیت
بیش از ۲ میلیون بیمار (۴۰ کشور) از نظر متوسط رشد روزانه بیماری در اسفند (با ۱۱.۰
درصد) در جایگاه ۳۱ و در فروردین ۱۴۰۱ با میزان ۰۴.۰ درصد در ھمان جایگاه قرار
دارد. این بدان معناست که میزان رشد روزانه در ھمه دنیا بتدریج در حال کاھش است. از
نظر میزان متوسط رشد روزانه بیماری در میان این ۴۰ کشور، کره جنوبی با ۸۶.۱ درصد،
استرالیا با ۱۲.۱ درصد، ویتنام با ۹.۰ درصد، آلمان با ۷۹.۰ درصد، ژاپن با ۶۷.۰ درصد ۵ کشور اول می باشند.

وی ادامه داد: نتایج بررسی نشان می دھد که آمار جمعیت فوتی ایران در اسفند برابر با
۴۸۱۲ نفر بوده که در فروردین ماه ۱۴۰۱ به ۵۴۸ نفر یعنی کمترین میزان ممکن در سال گذشته رسیده است.

بر این اساس تا پایان فروردین ۱۴۰۱ کل جمعیت فوتی کشور به ۱۴۰ھزار و ۸۹۶ نفر رسیده است. تعداد فوتی دنیا که در اسفند ۲۰۱ ھزار نفر بود، در فروردین
۱۴۰۱ به حدود ۶۰ ھزار نفر رسیده و در نتیجه میزان کل فوتی دنیا تا آخر فروردین ۱۴۰۱
به۶ میلیون و ۲۳۲ ھزار نفر رسیده است.
دھقانی افزود: نرخ متوسط رشد روزانه فوتی کشور در اسفند ۱۳.۰ درصد که در فروردین ۱۴۰۱ به ۰۲.۰ درصد کاھش یافته است. میزان متوسط نرخ رشد فوتی دنیا در
اسفند ۱۲.۰ درصد و در فروردین ۱۴۰۱به ۰۴.۰ درصد کاھش یافته است.
در میان ھمه کشورھای دنیا با بیش از۳ میلیون بیمار (۴۰ کشور)، در فروردین ۱۴۰۱
ایران با متوسط نرخ رشد روزانه فوتی ۰۲.۰ درصد در جایگاه ۳۱ قرار دارد. در این ماه
کشورھای کره جنوبی با متوسط نرخ رشد روزانه فوتی ۷۹.۰ درصد، شیلی ۷۷.۰ درصد و
دانمارک ۱۶.۰ درصد به ترتیب در جایگاه ھای اول تا سوم قرار دارند.
الف- بررسی آمار شیوع بیماری
رییس ISC در ادامه گفت: نتایج و آمار سامانه کووید-۱۹ به ھمراه تحلیل ھای مقایسه ای وضعیت بیماری در کشور و دنیا در ادامه آمده است. روند آمار انتشار بیماری در کشورھاھمزمان با جمعیت بیماران کمتر از ۲۰ میلیون نفر برای۶ ماه گذشته است.
وی گفت: تا آخر فروردین ۱۴۰۱ به ترتیب صعودی عبارت از روسیه،
ایتالیا، ترکیه، اسپانیا، ایران، کانادا، پاکستان و چین بوده است. ضمنا ۵ کشور دیگر (آمریکا،
برزیل، فرانسه، انگلیس و آلمان) دارای جمعیت بیمار بالای ۲۰ میلیون بوده است.
علیرغم کاھش روند افزایشی اغلب کشورھا از دو ماه گذشته، روند افزایشی
کشور ایتالیا در طول این مدت به خصوص از فروردین ۱۴۰۱ کاملا مشھود بوده و این روند کماکان ادامه دارد.
دھقانی افزود:به طور خاص کاھش یک چھارمی در روسیه (از ۳۸.۲ میلیون نفر
به ۵۱۹ ھزار نفر) و یک سومی کشورھای ترکیه و ایران از جمله آنھاست.

انتهای پیام/ابراهیم عباسی

گزارش تحلیلی سامانه