سنگ فرش و بهسازی در مسیر گردشگری شیراز
سنگ فرش و بهسازی در مسیر گردشگری شیراز

به گزارش پگاه خبر به نقل از روابط عمومی شهرداری منطقه تاریخی فرهنگی شیراز در راستای تحقق مسیر گردشگری در بافت تاریخی و فرهنگی شیراز مسیر گذر سنگ دقاقیها و ادامه گذر نارنجستان قوام(کوچه گالری)توسط شهرداری منطقه تاریخی فرهنگی شیراز سنگ فرش و بهسازی می‌گردد.

به گزارش پگاه خبر به نقل از روابط عمومی شهرداری منطقه تاریخی فرهنگی شیراز در راستای تحقق مسیر گردشگری در بافت تاریخی و فرهنگی شیراز مسیر گذر سنگ دقاقیها و ادامه گذر نارنجستان قوام(کوچه گالری)توسط شهرداری منطقه تاریخی فرهنگی شیراز سنگ فرش و بهسازی می‌گردد.