بینایی سنجی برای کودکان ۳ تا ۶ سال در مهدکودک های شیراز
بینایی سنجی برای کودکان ۳ تا ۶ سال در مهدکودک های شیراز

به گزارش روابط عمومی بهزیستی شیراز ، اگر کودک ۳ تا ۶ سال دارید؛ برای سنجش بینایی او به پایگاههای سنجش بینایی مدیریت بهزیستی شهرستان شیراز در مهدهای کودک مراجعه فرمائید.

به گزارش روابط عمومی بهزیستی شیراز ، اگر کودک ۳ تا ۶ سال دارید؛ برای سنجش بینایی او به پایگاههای سنجش بینایی مدیریت بهزیستی شهرستان شیراز در مهدهای کودک مراجعه فرمائید.