گزارش تصویری سفر رییس دفتر ریاست جمهوری به استان فارس
گزارش تصویری سفر رییس دفتر ریاست جمهوری به استان فارس

رئیس دفتر رییس جمهور به منظور بررسی روند پیشرفت تعدادی از پروژه‌های زیرساختی و توسعه‌ای استان‌فارس وارد مهر شد.

رئیس دفتر رییس جمهور به منظور بررسی روند پیشرفت تعدادی از پروژه‌های زیرساختی و توسعه‌ای استان‌فارس وارد مهر شد.