بازدید از مجموعه ورزشی پارسیان لامرد توسط رئیس دفتر ریاست جمهوری/عکس
بازدید از مجموعه ورزشی پارسیان لامرد توسط رئیس دفتر ریاست جمهوری/عکس

رئیس دفتر ریاست جمهوری از مجموعه ورزشی پارسیان  لامرد به همراه استاندار فارس و وزیر اطلاعات کشور و نماینده مردم شریف لامرد و مهر بازدید کرد.

رئیس دفتر ریاست جمهوری از مجموعه ورزشی پارسیان  لامرد به همراه استاندار فارس و وزیر اطلاعات کشور و نماینده مردم شریف لامرد و مهر بازدید کرد.