کد خبر:15100
پ

شیرازوخواهرخوانده ها!

به گزارش پگاه خبر:خواهرخوانده شدن شهرهای مطرح ومعروف جهان با همدیگربمنظورتقویت دیپلماسی شهر ی،بهبود روابط بین ملت­ها،تبادل اطلاعات و تجربیات و همچنین توسعه مناسبات فرهنگی،اجتماعی و اقتصادی انجام میشود،یک یاچند شهرباشهرهای جهان که مشترکات گوناگونی با هم دارند برابرتوافقات بینا بینی مسولان شهر ی یاملی کشورهااجازه داده میشودبا اقدامات قانونی وتشریفات لازم، اموری رادرراستای توافقات […]

به گزارش پگاه خبر:خواهرخوانده شدن شهرهای مطرح ومعروف جهان با همدیگربمنظورتقویت دیپلماسی شهر ی،بهبود روابط بین ملت­ها،تبادل اطلاعات و تجربیات و همچنین توسعه مناسبات فرهنگی،اجتماعی و اقتصادی انجام میشود،یک یاچند شهرباشهرهای جهان که مشترکات گوناگونی با هم دارند برابرتوافقات بینا بینی مسولان شهر ی یاملی کشورهااجازه داده میشودبا اقدامات قانونی وتشریفات لازم، اموری رادرراستای توافقات صورت گرفته انجام دهندبه نحوی که آن توافقات وخواهرخوانده شدن یک شهر ازیک کشور بایک یاچند شهرازکشورهای دیگر آثارو ثمراتی درجهت تامین منافع مختلف این شهرهای خواهرخوانده شده باهم داشته باشند.
متاسفانه خواهرخواندگیهای شیرازبا شهرهای مختلف دنیابیشتردرحدحرف وتشر یفات باقی مانده وبه یک یاچند اقدام مقدماتی دراین خصوص که نهایتاسفر تعداد ی ازمسوولان استانی و شهری ازفارس وشیراز به شهرهایی ازچند کشور خارجی خواهرخوانده شده با شیرازبسنده شده ودر اینگونه توافقات وتفاهم نامه ها عملا سودومنافعی نه برای شیرازو شیرازیان به دنبال داشته ونه مفاد کامل قرار دادهاو پیمانهای مندرج درمتن و محتواهای مکتوب این خواهرخواندگیهارنگ و بوی اجرا یی به خودگرفته است.به دیگرمعنااگرچه در مقطعی اززمان دربرخی شهر های خارجی اروپایی و آسیایی خواهرخوانده شده باشیراز، نمایشگاههایی از فرهنگ وتمدن وبرنامه هایی ازاداب ورسوم فارس و شیراز به اجرادرامده اماتابه امروزوهنوزگزارشی جامع وکامل از جزییات اموراین توافقات واجرای کامل طرح وبرنامه های خواهرخواندگی این کلان شهر ایرانی نه در داخل کشورمان ونه درشهر های خارجی خواهرخوانده شده باشیرازراشاهد نبوده ایم.در حال حاضر زمینه هاو میزان همکاریهای فی مابین واینکه چه وجه مشتر کاتی بین شیرازوخواهرخوانده هایش وجود داردبرای مردم این شهر تاریخی وفرهنگی مشخص نیست.
ازشورای شهروشهرداری و… بایدپرسیدازسال های گذشته تاکنون چه نوع همکاری و فعالیتی بین،شیرازوشهرهای خواهرخوانده اش انجام شده ویااین عنوان دلخوش کن ودهان پرکن خواهر خواندگی شیرازبااین شهر وآن شهراز کشورهای جهان چه عایدات ومنافع مادی و معنوی برایمان داشته است ؟!صِرفِ داشتن اشتراکات گوناگون بین شیرازباشهرهای خواهر خوانده اش(دوشنبه در تاجیکستان،مالاکادرمالزی،وایماردرآلمان،چونگ کینگ درچین،نیکوزیادرقبرس و…) که مهم نیست بلکه انجام اقداماتی درراستای این اشتراکات وشناساندن تاریخ وفرهنگ و تمدن وهویت شیرازونمادهای تاریخی وقابلیت های گردشگری آن به مردم شهرهای خواهر خوانده اش مهم است.چرادر لابلای این همه گزارشات رنگارنگ مدیران استانی و شهری درسالهای اخیر،خبریا گزارشی ازنتایج عملکردی سفر مدیران فارس وشیراز به کشورهاوشهرهای خارجی خواهرخوانده شده باشیراز دیده نشده یامشاهده نمیگردد؟!توقف مقطعی اجرای طرحهای خواهرخواند گی وپرهیزجدی ازپیگیری واعلام خواهر خوانده های جدید برای شیراز،تلاش برای تعمیق روابط بین خواهر خوانده های قبلی شیراز، ارائه گزارش مستندومستدل مسوولان مرتبط با خواهر خواندگی ازاقدامات سفرهاو برنامه های خواهرخواندگی به مردم برای اعتمادسازی عمومی،تشریح تشابهات فرهنگی ،اقتصادی، تاریخی، جغرافیایی،زبانی،دینی و… شیرازبا شهرهای خواهر خوانده،درسطح رسانه های ملی وجهانی یک ضرورت است که درسالهای اخیر مغفول مانده اند!
سیدمحی الدین حسینی ارسنجانی
شیرازپژوه؛روزنامه نگار

ارسال دیدگاه

نشانی ایمیل شما منتشر نخواهد شد. بخش‌های موردنیاز علامت‌گذاری شده‌اند *

کلید مقابل را فعال کنید