کد خبر:12598
پ

انتقادشدیدعضوهیات رییسه مجلس ازوزارت آموزش وپرورش درشیراز

’   عده ای کاسبکاران سیاسی ومنفعت طلبان،امور آموزش وپرورش رابدست گرفته اند. علی کریمی فیروزجایی دبیرکل جامعه اسلامی فرهنگیان کشورکه به دعوت تشکل جامعه اسلامی فرهنگیان فارس به شیرازسفرکرده بوددر اجتماع دبیران جامعه اسلامی فرهنگیان استان ونمایندگان استان در مجلس شورای اسلامی ضمن تشکرازفاتح نژادرییس دفترجامعه اسلامی فرهنگیان فارس به جهت برنامه ریزی ومیزبانی […]

 

عده ای کاسبکاران سیاسی ومنفعت طلبان،امور آموزش وپرورش رابدست گرفته اند.

علی کریمی فیروزجایی دبیرکل جامعه اسلامی فرهنگیان کشورکه به دعوت تشکل جامعه اسلامی فرهنگیان فارس به شیرازسفرکرده بوددر اجتماع دبیران جامعه اسلامی فرهنگیان استان ونمایندگان استان در مجلس شورای اسلامی ضمن تشکرازفاتح نژادرییس دفترجامعه اسلامی فرهنگیان فارس به جهت برنامه ریزی ومیزبانی این جلسه درمجتمع فرهنگی طاووسیه شیرازاظهارداشت:فاصله بین نهاد تعلیم وتربیت کشورومجموعه های مختلف نظام اسلامی رابایدکم وکمترکرد.مجلس انقلابی یازدهم آمده است تادرراستای منویات مقام معظم رهبری در موضوعات اجرای عدالت ومبارزه بافسادعمل کند. قوه قضاییه بحمداله درمبارزه بافسادخیزبلندوخوبی برداشته و امیدواریم که اقدامات دستگاه قضادراین زمینه تداوم یابد.

عضوهیات رییسه مجلس شورای اسلامی گفت:در موضوع اجرای عدالت وتحقق آن درسطح کلان عقب هستیم ودراین زمینه باید بیشتر کار کرده وتلاش نماییم. مقام معظم رهبری درباب معیشت مردم و اقتصادملی دغدغه هاومطالباتی مهم وسخنانی ارزشمنددارندکه باید انهارافهمیدوبه انهاعمل نمودوبه حرف ونظررهبری دراین موضوعات مهم جامه عمل پوشاند.

رییس مجمع نمایندگان استان مازندران درجمع نخبگان فرهنگی شیراز افزود: خوشبختانه نمایندگان شیرازوفارس در کمیسیونهای مهم وحساس مجلس عضویت داشته و حضور دارند و می توانند مطالبه گری کنندو اموراستان راسروسامان دهند.اگرچه کرونا و تحریم ها و بسیاری مشکلات دیگرسدراه توسعه و پیشرفت کشورنداما بایدبا عبور از مشکلات درکاهش مصائب مردم قدم برداریم ومجلس یازدهم نیز قطعا در موضوعات فرهنگی واموزشی واقتصادی نقش خودراایفامینماید.لازم است بگویم نمایندگان مجلس ازهرطیف ودرهرکمیسیونی که هستنددغدغه فرهنگ وفرهنگیان رادارندوپیگیرمسائل فرهنگیان هم بوده و خواهند بود. عضو کمیسیون آموزش و تحقیقات مجلس شورای اسلامی خاطرنشان کرد:در جامعه اسلامی فرهنگیان آدمهای باتجربه ودلسوز،خدوم و کارکشته،مومن و متعهد وکار بلد در حوزه های کاری وجود دارندوباید از توان وظرفیت کاری این عزیزان دررده های مختلف مدیریتی وتصمیم گیری استفاده شود.

عضوهیات رییسه مجلس شورای اسلامی تاکیدکرد: آموزش وپرورش ما درحال حاضربعنوان نهاداولویت دارومهم کشوردرقوای مجریه ومقننه محسوب نمیگردددرحالیکه نزدرهبری برابرفرمایشاتی که از معظم له سراغ داریم اموزش وپرورش کشوراولویت اول ایشان است.وظیفه مجلس است که باطرح هاو لوایح خود،اموزش وپرورش رادراولویت کشورقرار دهد.

نماینده مردم شهرستان بابل درمجلس شورای اسلامی یاداورشد: بایدبه مطالبات به حق معلمان گوش دادودراجرایی شدن خواسته های قانونی انان کوشید.مبلغ۶۳۰۰ میلیاردتومان پول وبودجه به اعتبارات اموزش وپرورش درسال۹۹اختصاص داده شده تارتبه بندی معلمان به اجرا درآمد اما با این مبالغ هم مشکلات جامعه عظیم فرهنگیان برطرف نمیگردد.در طرح رتبه بندی واقعی معلمان،ایجاد فضا ی رقابتی بین فرهنگیان مد نظراست تاهرکس برابر صلاحیت های شغلی وحرفه ای ارتقای شغلی یابدو مدرسه کانون جوشان وخروشان تعلیم وتربیت گردد نه اینکه شاهد رکودورخوت معلم وفرهنگی باشیم.

کریمی فیروزجایی همچنین گفت:بایدبه نوسازیها درمتن وبدنه تصمیماتی اموزش وپرورش اندیشید و از نیروهای جوان وفارغ التحصیلان خوشفکر و خوشنام دانشگاه فرهنگیان وجامعه اسلامی فرهنگیا ن ودیگرتشکلهای معلمان بهره مندشدتاتغییررویکرد ی درانجام برنامه های آتی وزارت اموزش و پرورش را شاهدوناظر باشیم. تشکیلانی مثل جامعه اسلامی فرهنگیان بایدپرچمداردفاع ازحقوق پایمال شده معلمان درتمام زمینه ها باشد.

این نماینده مجلس باانتقادازوضع موجودآموزش و پرورش بیان داشت: عده ای کاسبکاران سیاسی و منفعت طلبان،امورآموزش وپرورش رابدست گرفته اند.این پرچم منفعت طلبی رابایدازانان گرفت وافراد صالح وسالم درتشکیلات فرهنگیان راجایگزین آنان نمود.جامعه اسلامی فرهنگیان فارس وکشوربایددر متن ومحتواودربدنه مدیریتی وتصمیم گیری های خردوکلان آموزش وپرورش استانهاو کشور حضور داشته وموثرواقع شوند.مقام معظم رهبری بارها فرموده اندکه :”کاربسیارمهمی است که مسائل بر زمین مانده معلمان وفرهنگیان برطرف گردد.”

عضو هیات رییسه مجلس شورای اسلامی درادامه افزود:ازظرفیت های بانوان فرهنگی باید استفاده وزنان فرهنگی در مسئولیت های اموزش وپرورش وغیرآن دیده شوند.چه اشکال دارد که صدتاصدو پنجاه هزارنفر فرهنگی موثروباانگیزه درجامعه اسلامی فرهنگیان نباشد تا بتوانند با استفاده از ظرفیت نمایندگانشان درمجلس درجهت پیشبرد اهداف عالی نظام تربیتی کشوربهره مندگردند.

دبیرکل جامعه اسلامی فرهنگیان کشوردرپایان اظهارداشت:رصدانتخابات شوراهای اسلامی و ریاست جمهوری سال ۱۴۰۰ومسائل مهم حوزه تعلیم وتربیت بایددردستورکار معلمان انقلابی باشدتا شاهدرییس جمهوری ولایی،انقلابی وتحول گرادر سال بعدباشیم. نکته آخرعرایض بنده این است که بایددراندک زمان ممکن وچندماه آتی کارهای بزرگ واثرگذاری درحوزه های مختلف کشور انجام شودو بویژه درزمینه آموزش وپرورش نیازمندتغییرات گسترده واساسی درتمامی زمینه هاومسائل آنیم.

********************

منتخب اول مردم شیرازدرهمایش جامعه اسلامی فرهنگیان فارس تاکیدکرد:

 

نبایددرنظام تعلیم وتربیت جایگاه معلم ومدیر مدرسه ازاعتباربیفتد

 

دکترعلیرضاپاک فطرت نماینده مردم شریف شیراز وزرقان درمجلس شورای اسلامی دراجتماع اعضای تشکل جامعه اسلامی فرهنگیان فارس که باحضور تعدادی ازنمایندگان استان وکریمی فیروزجایی دبیر کل جامعه اسلامی فرهنگیان کشوروعضوهیئت رئیسه مجلس شورای اسلامی در فرهنگسرای طاووسیه درشهرک سعدی شیراز برگزار گردیدضمن تقدیراز زحمات فاتح نژادرییس جامعه اسلامی فرهنگیان استان واعضای شورای مرکزی ودبیران شهرستانی این تشکل به جهت برگزاری این جلسه وبا تبریک هفته قوه قضائیه وتقدیراززحمتکشان دستگاه قضایی درزمینه اجرای عدالت ومبارزه بافساد اظهار داشت:معلم رابایدبه جایگاه واقعی خودش برگرد اند و نباید اجازه دادکه معلم ومدیرمدرسه ازاعتبار بیفتند.امروزه جایگاه معلم آن جایگاهی که باید باشدنیست.

وی گفت:درنظام تعلیم وتربیت وآموزش وپرورش کشورمامعلم بایدهمه کاره این تشکیلات باشد.شماکه اعضای تشکلی مهم بنام جامعه اسلامی فرهنگیان هستیدبرای یک بارهم که شده برویدوسندتحول بنیادین رامطالعه کنید ببینید ما برعکس سندتحول کارمیکنیم یاعین آن عمل میکنیم؟این سندحاصل ماههاوبلکه سالهاتحقیق وپژوهش است ونهایتادر شورای عالی انقلاب فرهنگی مصوب شده و قرار بوده برطبق این سندتا سال۱۴۰۴اهداف عالی سندوچشم اندازی که طی ۱۵ سال پس از تصویب سنداز آن میگذرداجرایی وعملیاتی شده باشداکنون بررسی کنیم وببینیم که چقدر به اهداف وبرنامه های این سندنزدیکیم وچقدرازآن دورشده ایم.؟

دکترپاک فطرت افزود:معلمان مابایدمطالبه گرباشندو به یک یک ازاهداف این سنددرساحت های مختلف آن توجه کنندودرتربیت عبدصالح وانسانی موحدو مومن، متقی وآشنابه وظائف ومسئول در برابر خود و خدا و مردم بکوشند. ببینیدآیامادانش آموزانمان رااینگونه تربیت کرده ایم یانه؟ آیامابرابراین سندبه تحول دربنیادخانواده رسیده ایم؟در اجزایی شدن سندچه کسانی مسئولند؟آیانبایدازوزیرآموزش و پرورش فعلی وقبلی هانپرسیدکه شما برای اجرایی شدن سندتحول بنیادین چه کرده اید؟

عضو کمیسیون عمران مجلس شورای اسلامی یاد آورشد:تازمانی که نماینده مابه دنبال این است که به دنبال فلان وزیربدودکه فلان شخص رامدیرفلان دستگاه بگذاریافلانی راازاینجابه آنجامنتقل کن وضع آموزش وپرورش مابه همین منوالی که هست خواهد ماندوتحولی درآن ایجاد نخواهدشد.من بخشی از مشکلات اصلی کشوروجامعه معلمان را در مجلس میدانم. ساختارمجلس مادچاراشکال است. وزیری به مجلس فراخوانده میشودومی آیدودرموضوعی صحبت میکندامانمایندگان مادرحین صحبت او مشغول به کارهای دیگرازجمله لابیگری درموضوعات مسائل حوزه انتخابیه خودبااین وآنندوبه صحبت وزیرگوش نداده یا اهمیتی نمیدهند.بنابراین بایددر اداره امورمجلس تغییراتی رابوجوداوردبه نظرمن دولت ومجلس باید با هم درست شوند.

منتخب اول مردم شریف شیرازوزرقان درمجلس شورای اسلامی دربخش دیگری ازسخنان خودبیان داشت:ازدوم اسفندماه۹۸ که انتخاب شده ایم تا۷ خرداد۹۹ که مجلس جدیدشروع به کارکردکسی به مانگفت دراین مدت چه کرده اید؟اما ما باهمکاران خوددرشیرازوفارس ازادارات و ارگانها و مراکز تولید ی سرکشی کرده وازنزدیک درجریان امورومشکلات مردم قرار گرفتیم. بایددررفتارمن بعنوان نماینده و دیگرنمایندگان مجلس درجهت خدمت به مردم و اصلاح قوانین تغییری حاصل شودوتحولی نو درامور مجلس ایجادگردد.

دکترپاک فطرت خاطرنشان کرد:مجلسی که عنوان انقلابی به خود گرفته است بایدلااقل درسال اول فعالیت خودتحولاتی اساسی راهم درخود مجلس و هم درنظارت براجرای قوانین و امور کشور ایجاد کند. من ضمن خیرمقدم به جناب کریمی فیروزجایی عضومحترم هیئت رئیسه مجلس شورای اسلامی ونماینده محترم شهرستان بابل درمجلس وتشریف فرماییشان به شیرازویادآوری این نکته که ایشان دبیرکلی جامعه اسلامی فرهنگیان کشورراهم برعهده دارند ازایشان میخواهم تادرآیین نامه های داخلی مجلس مطالعه نموده وباهمراهی دیگراعضای هیئت رئیسه و نمایندگان مجلس اصلاحاتی بوجود آید.

نماینده مردم شیرازدرمجلس شورای اسلامی درپایان باانتقادازرویه اداره وزارت امور آموزش وپرورش تاکیدکرد:چه بخواهیم وچه نخواهیم باید آموزش و پرورش درکشور مادراولویت کارنظام ودولت ماباشد . وزارت اموزش وپرورشی که درکارمعیشت وزندگی روزمره معلمانش مانده نمیتواندراه به جایی ببرد. معلم درنظام تعلیم وتربیت مابایداصل و محور همه امور باشداما امروزه اینچنین نیست. نبایدوضع به گونه ای باشدکه معلم مابرای انجام ساده ترین امور خود در برابر یک کارشناس ساده اداری سرخم کند. چنین معلمی قطعانمیتواندیک معلم واقعی وموفقی باشد.

********************

قادری عضوکمیسیون برنامه وبودجه مجلس شورای اسلامی:

 

آموزش وپرورش بایدلنگرگاه ثبات وآرامش باشدنه جولانگاه بی برنامگی ها

 

دکترجعفرقادری نماینده مردم شریف شیرازوزرقان درمجلس شورای اسلامی درجمع دبیران تشکل جامعه اسلامی فرهنگیان فارس وفعالان سیاسی و فرهنگی استان ضمن قدردانی ازآقایان روزی طلب وفاتح نژادروسای شورای ائتلاف نیروهای انقلابی وتشکل جامعه اسلامی فرهنگیان فارس که مقدمات این نشست رافراهم آورده انداظهار داشت: متاسفانه جامعه خدوم و ارزشمند فرهنگیان تاثیرگذاری لازم رادر تصمیمات کلان کشور نداشته و قدرت مانوری نداردچون امور دراین تشکیلات سیاسی شده وبه مسائل تخصصی دراموزش وپرورش اهمیتی داده نمیشود.

قادری گفت:آموزش وپرورش که بایدلنگرگاه بسیاری ازامورمهم و تصمیمات اساسی کشور باشد با تغییرات سریع مدیران واتفاقات ناجورونادرستی که دران دیده میشود روز به روزبرمشکلاتش افزوده میگردد.

نماینده مردم شیرازوزرقان درمجلس شورای اسلامی افزود:آموزش وپرورش بایدلنگرگاه ثبات وآرامش باشدوعزل ونصب هاوکارهادرآن براساس تعهدو تخصص صورت گیردوبرای هرکاری شاخص خاص خودش درنظرگرفته شود اما امروز ما با چنین رویکردی مواجه نیستیم.

عضومجمع نمایندگان فارس یادآورشد:عدم توجه به نیروهای حق التدریس وجلب وجذب برخی نیروهای فاقدکارایی وتخصص لازم در برخی مسئولیتها نشان از ناکارامدی وعدم تاثیرگذاری نهادتعلیم وتربیت ما درتصمیمات مهم ملی وکلان است.حقیقتانمیتوان به این وضع ادامه دادیاشاهدبرخی بی توجهی هابه اموزش وپرورش شدیاعده ای ازجوانان فارغ التحصیل مراکزتربیت معلم ودانشگاه فرهنگیان رابه حال خود رها کرد و برنامه جامع ومشخصی رابرای اداره اموراموزش وپرورش نداشت.

قادری خاطرنشان کرد: امروزان ثبات واعتمادی راکه معلمان بایددر وجودوبدنه اموزش وپرورش حس کرده وببینندنمیبینندولذاهرتحولی راکه بایددرسطح کلان دیدابتدا باید از اموزش وپرورش انجام دادو شروع کرد.اموزش وپرورش درواقع بایدبنای بسیاری ازنقش افرینیهای مهم درسطوح گوناگون جامعه باشد.

عضوکمیسیون برنامه وبودجه مجلس شورای اسلامی تاکیدکرد:اموزش وپرورش درسالهای اخیر نتوانسته ازنیروی انسانی موجودبه نحومطلوب بهره مندگردد.اموزش وپرورش مابایددرجایگاهی ازتربیت نیروقرارگیردکه ازوابستگی کشوربه اقتصادنفتی بکاهدولذابایدبه این دستگاه مهم کشوربه چشم نهادی مهم و تاثیر گذار نگاه کردوبرنامه های بلند مدت برای ارتقای همه جانبه ان داشت.

نماینده مردم شیرازوزرقان درمجلس شورای اسلامی باانتقادازرفتارهای نامناسب بافرهنگیان و عزل ونصب های بی ضابطه و برخوردهای چکشی با معلمان بیان داشت:نمیتوان باچنین وضع موجود به آموزش وپرورش کشورچندان امیدی داشت. مسائل مالی ومعیشتی معلمان تنهابخشی از مشکلات معلمان ماست امایک معلم وفرهنگی بایدفارغ ازمسائل حقوقی ومعیشتی اش بتوانددرایفای نقش معلمی خودموفق عمل کندواموزش وپرورش هم باید با حداکثرتوان ازظرفیت نیروی انسانی ونخبگان فرهنگی خود بهره مندشوداگرچه من معتقدم که اصلاح نگرشهاوباورها و دیدگاه ها باید دروهله نخست ازخودفرهنگیان شروع شود.

جعفرقادری درپایان گفت:درتمام نشست های هم اندیشی تشکل های فرهنگیان بایدپیرامون مهمترین مسائل روزومبتلابه جامعه فرهنگیان بویژه اهداف سندتحول بنیادین ومسائل تربیتی دانش اموزان و پژوهش محوربارآمدن معلمان ودانش اموزان بحث وتبادل نظر صورت پذیردونیرو های خدوم وتاثیر گذار،مومن ومتعهدمثل شمااعضای جامعه اسلامی فرهنگیان درامورمختلف آموزش وپرورش ورودکرده وبه قشرشریف فرهنگیان کمک نمایید.

 

*******************

ابراهیم عزیزی نماینده مردم شیرازوزرقان درمجلس شورای اسلامی:

 

نظام آموزشی کشورماهدفمندوبرنامه محورنیست.

 

 

ابراهیم عزیزی نماینده مردم شیرازدرمجلس شورای اسلامی درجمع اعضای تشکل جامعه اسلامی فرهنگیان فارس که باحضوردبیرکل کشوری این تشکل وجمعی ازنمایندگان مردم فارس درمجلس شورای اسلامی برگزار گردیدباتشکرازریاست این تشکل درفارس به جهت ترتیب دادن این برنامه اظهارداشت:هفته قوه قضاییه رابه قضات عادل وکارکنان دستگاه قضا تبریک میگویم. اززمانی که جناب رییسی درسمت رییس دستگاه قضاقرارگرفته انداقدامات واصلاحات ارزشمندی دراین دستگاه مهم کشورصورت گرفته که جای تقدیر دارد و امید است این تحول بزرگی راکه حضرت آیت اله رئیسی درقوه قضاییه بوجوداورده اندتداوم یابد.

عزیزی گفت:مناسبت دهه کرامت راهم تبریک عرض مینمایم. عزیزان مشکلات آموزش وپرورش، مسائل جهان اسلام،تحریمهای ظالمانه غرب، تحولات منطقه ای،اقدامات نظام سلطه وهمه انچه مربوط به کشور ودین ونظام ماوبشریت است رابایددرجمع شما فرهیختگان واموزش وپرورشی هاخصوصا فرهنگیا ن که خوددغدغه کشورونظام راداشته ودارندبیان شود.بایدجایگاه اموزش وپرورش درنظام اسلامی راشناخت وتعریف درستی ازآن نمود.بسیاری ازمادر مورتعلیم وتربیت سخنرانی میکنیم ونظرمیدهیم اما درمقام عمل به ان توجه نمیکنیم.

وی افزود:اساسادرچهل ویک ساله اخیرتوجهی راکه بایدبه نظام تعلیم وتربیت واموزش وپرورش داشته باشیم نداشته ایم.چه درانتخاب وزیر و مدیر ان ارشد و عالی این وزارتخانه وچه دربودجه بندی این نهادونیروی انسانی توجهی خاص به ان نشده است. درواقع به شان وحرمت وجایگاه اموزش وپرورش درانتصابات وحمایت های مالی ومادی ومعنوی آن ودرهمه ابعادمدنظرتوجه کافی نشده ونگاه مجموعه کشوربه مسائل کلان نظام تربیتی واموزشی مانگاهی جدی وهمه جانبه نبوده ونیست.

عضومجمع نمایندگان فارس درمجلس یاداورشد:از صدرتاذیل نظام اسلامی بایدبپذیردکه رشدکشورو برون رفت ماازخطرات ومشکلاتمان بدون توجه و دقت نظردرارکان اموزش وپرورش ممکن نبوده و نیست.نگاه دولت به اموزش وپرورش نگاهی ضعیف وناقص است وبه همین دلیل است که برای انتخاب وزیرومدیران ان هم ازافراددم دستی استفاده میکند .چه کسی یاکسانی بایددرایجادتحول دراین چرخه مدیریتی دراموزش وپرورش اقدام کنند؟قطعاشما معلمان ومانمایندگان مجلس بعنوان نمایندگان مردم دراین زمینه سهیم ومسئولیم.دولتی که دراندک مدت زمان ۵وزیراموزش وپرورش رادر فواصل زمانی کم تغییر داده وجابجا میکند نمیتواند برای این تشکیلات عریض وطویل کاری به پیش ببردیادلی بسوزاند.

عضو کمیسیون اقتصادی مجلس خاطرنشان کرد:از نظام تعلیم وتربیتی که تمام تلاش مدیرانش تقویت بنیه مالی خودشان است نمیتوان انتظاری بیش از این که هست،داشت.درحوزه تعلیم وتربیت، تغییر در نوع نگاه مدیران و معلمان مهم است وتانگاهمان به معلم نگاهی صرفاترحمیست راه به جایی نمیبریم.

این نماینده مجلس شورای اسلامی تاکیدکرد:نظام آموزشی کشورمانظامی هدفمندوبرنامه محورنیست. اموزش وپرورش نیازمندحرکتهایی هدفمندو برنامه ریزی شده است وساختاری منطبق با دولت اسلامی میخواهد که این ساختارفعلا فراهم نیست. عدم انطباق سیاست هابااهداف وبرنامه های پیش روازاشکالات اساسی تعلیم وتربیت کشورماست.

نماینده مردم شیرازوزرقان دربخش دیگری ازسخنان خودبیان داشت: امروزعدم توجه به مدیریت راهبردی درنظام تعلیم وتربیت موضوعی مهم است که اگربه ان توجه نگرددمحکوم به آسیب دیدن هستیم.مااگر خواهان صنعت واقتصاپویاوفرهنگ وامنیت لازم هستیم بایدبه بهبودوضع اموزش وپرورش برسیم وبه ان توجه کنیم.بااین وضع ازاموزش وپرورش ضعیف وبی برنامه وسیاست زده راه به جایی نمیبریم.تربیت یک شهروند خوب یافرماندار،استاندار ،وزیرورییس جمهور خوب همه ازاموزش و تربیت یک معلم خوب سرچشمه میگیرد.

عزیزی درپایان گفت:مجلس یازدهم بارصداوضاع کشورواموزش وپرورش دراندیشه درک درست از نظام تربیتی وبررسی مسائل ومشکلات پیش روی معلمان دراموزش وپرورش است ودولت هم بایددر موردآموزش و پرورش این رویه خود را تغییر دهد و خواسته هاومطالبات بحق معلمان رابه طورجدی دنبال کرده واگرچنین نکندوزیراموزش وپرورش را جهت ارائه گزارش عملکردبه مجلس فرامیخوانیم تا پاسخگوی ضعف عملکردی خودومجموعه اموزش وپرورش کشورباشد.بنده شخصابارییس واعضای کمیسیون اموزش وتحقیقات مجلس درخصوص انچه دراموزش وپرورش مامیگذردتشکیل جلسه داده ودغدغه های معلمان ونمایندگان تشکلهای فرهنگیان رامتذکرخواهم شد.

**********************

دربیانیه جامعه اسلامی فرهنگیان فارس خطاب به نمایندگان مجلس آمده است:

 

بسیاری تبعیضهاو بی عدالتیهادرآموزش وپرورش موجب رنجش خاطر فرهنگیان شده است

 

متن بیانیه نشست اعضای تشکل جامعه اسلامی فرهنگیان فارس که توسط مسعودحافظی عضواین تشکل ودرحضوردبیرکل جامعه اسلامی فرهنگیان کشور؛نمایندگان مردم شیرازوفارس درمجلس و دبیران تشکل یادشده ازشهرستانها ومناطق استان قرائت شد به این شرح میباشد:

بسم الله الرحمن الرحیم

“دستگاه آموزش پرورش احتیاج به نوسازی داردو سیله این تحول در درجه اول سند تحول است که تاکنون کمتر از ۱۰درصد آن با آن که چند سالی از تصویب آن می گذرد تحقق پیدا کرده است.”

(مقام معظم رهبری)

نمایندگان محترم مجلس شورای اسلامی!

عملکرد دولت در آموزش و پرورش علی رغم تاکید ات ولی امر مسلمین بیانگر آن است گه نگاه به این نهاد مقدس و سرنوشت ساز با توجه به اهمیت منزلت و جایگاه آن در اولویت اول قرار نگرفته و نگاه غالب به آن بعنوان یک مجموعه مصرف کننده ونه مولدوسرمایه ای است.معلم به عنوان محور اجرایی سند تحول و موتور محرکه رشد و پیشرفت کشور جایگاهی رفیع و ویژه دارد و بر اساس آیات کلام الله مجید و روایات معصومین ع مورد احترام و شایسته تکریم است اما رسیدگی به مشکلات آموزش و پرورش و مخصوصا معیشت معلم به قصه ای پرغصه تبدیل شده است که معمولا با توجیهات غیر منطقی و ناعادلانه تکراری همچون کمبود منابع مالی و تعدد نیروی انسانی و از طرفی در سنوات اخیرباکم مهری و تفاسیر شخصی و سلیقه ای معاون ریئس جمهور و ریاست سازمان برنامه و بودجه نه تنها مشکلات ان بر طرف نگردیده بلکه روز به روز دامنه ان توام با نارضایتی گسترش یافته است.اگر اعتقادداریم که نیروی انسانی عامل اساسی و بنیادی تحرک و پیشرفت هر سازمان و دستگاهی است و بر اساس فرمایشات امام راحل ره و رهبر عظیم الشان انقلاب رکن اساسی تحول جامعه معلم است به نظرشما فضا وتجهیزات به تنهایی میتواند منجر به تحول گرددیا اینکه لازمه تحول و پیشرفت مورد نظر بر اساس آموزه های دینی نیازمند معلم با انگیزه با نشاط و خلاق می باشد.هرچند در سنوات اخیر افشای حقوق های نجومی ،ریخت و پاش ها،تبعیض و بی عدالتی و خیانت در صندوق ذخیره فرهنگیان و بانک سرمایه که اندوخته این قشرخدوم میباشد موجب نارضایتی و رنجش خاطر فرهنگیان شده است اما معلمان هیچگاه مشکلات و کمبودهای مادی خویش را به پای دانش آموزان ننوشته و در انجام رسالت پیامبرگونه خویش وایفای کامل حقوق آموزشی و تربیتی نسل آینده ساز کشور و انقلاب فروگذاری ننموده ودراین راه مقدس آماده جانفشانی بوده کما اینکه سالهای اخیر تعدادی از معلمین عزیز جانشان را فدای نجات دانش آموزان نمودند.اما نمایندگان محترم مجلس شورای اسلامی نباید این اخلاص و تعهد ووظیفه شناسی دستاویزی جهت تضیع حقوق این قشر فرهیخته اعم از شاغل و بازنشسته گردد و از شما نمایندگان محترم مجلس یازدهم که با رویکرد انقلابی و ولایی و مبارزه با فساد و تبعیض اعتماد مردم شریف را جلب نموده و به مجلس شورای اسلامی که به فرموده امام راحل ره در راس امور است راه یافته اید انتظار می رود برای یکبار هم که شده دست به دست هم داده و نسیت به حل مشکلات آموزش و پرورش از جمله مسایل معیشتی و رفاهی معلمان درراستای سند تحول بنیادین آموزش و پرورش اقدام انقلابی و عاجل به عمل آورید و حسنه جاری و ماندگار که زمینه ساز پیشرفت واعتلای کشور است از خود بیادگار گذاشته که قطعا مرضی حضرت حق نیز خواهد بود .لذا چامعه اسلامی فرهنگیان ولایتمدار استان فارس ضمن سپاس و تقدیر از حضور مسئولانه و پرخیر و برکت شما در اولین گردهمایی سال ۱۳۹۹ ،عمده مشکلات آموزش و پرورش و راهکارهای اجرایی پیشنهادی خودرا در دو بخش ساختاری و معیشتی جهت اقدام لازم خدمتتان ارایه می نماید:

الف)بخش ساختاری

۱-تخصیص و تصویب منابع و امکانات لازم جهت اجرای کامل سند تحول بنیادین ،متاسفانه در حال حاضر قریب به ۹۹/بودجه اختصاصی وزارت آموزش و پرورش مختص حقوق و دستمزد است حال ایا می شود با ۱/درصد بودجه باقیمانده نسیت به اجرای سند تحول اقدام نمود؟

۲-نوسازی و ساماندهی نیروی انسانی کارآمد با توجه به کمبود شدید معلم در مناطق مختلف کشور بوِیژه در مناطق محروم به گونه ای که در سال تحصیلی جاری با گذشت چند ماه از شروع سال بسیاری از مدارس از داشتن معلم کلاس درس محروم بودند و از طرفی برابر اعلام وزارت متبوع قریب به ۱۰۰ هزار معلم در دستگاههای خارج از آموزش و پرورش به عنوان مامور مشغول کار بودند که جهت رفع این مشکل پیشنهاد می گردد نمایندگان محترم مجلس شورای اسلامی با مصوبه قانونی مامور شدن معلمان به دستگاههای دیگر را تازمانی که اموزش و پرورش با کمبود نیروی انسانی روبروست بدون استثنا مطلقا ممنوع نمایند.

۳-توسعه کمی وکیفی پژوهش سراهاومتناسب سازی رشته های دانشگاهی بانیازجامعه وبازنگری در کتب درسی بارویکردپژوهشی وتربیت پژوهی دانش آموزان که موردتاکیدرهبرمعظم انقلاب میباشد.

۴-تقویت جایگاه معاونت پرورشی ومعاونت پژوهشی که متاسفانه در دوران فعلی وزارت آموزش و پرورش با توجه به هجمه تبلیغاتی و رسانه ای دشمن بویژه در شبکه های اجتماعی این مهم مورد کم توجهی وحتی اخیرامعاونت پژوهشی با تصمیمی عجیب حدف گردید.

۵-یکی از مشکلات و موانع اجرایی و عملیاتی شدن سند تحول دیدگاههای جناحی دراین حوزه است که باتغییر دولتهاچشم اندازهای نظام آموزشی و تربیتی نیز تغییر مینمایدکه لازم است نمایندگان محترم مجلس ممنوعیت اعمال دیدگاههای تنگ نظرانه و جناحی نسبت به آموزش وپرورش را مطلقا ممنوع نمایند.

۶-بفرموده رهبر معظم انقلاب دانشگاه فرهنگیان مرکز ثقل اصلی نظام آموزش و پرورش است که در خصوص آن کوتاهی شده است و تاکید معظم له بر تقویت و توسعه آن از نظر کمی و کیفی می باشد و در فرازی دیگر از سخنانشان می فرمایند مسئولین دانشگاه فرهنگیان را جدی بگیرند و هرچه می توانند برای آن سرمایه گذاری نموده چون دانشگاه فرهنگیا ن تربیت کننده معلم است و به یک لحاظ اهمیت آن از همه دانشگاههای دیگر بیشتر است اما نمایندگان محترم برخلاف نظر و تاکید مقام عظمای ولایت دانشگاه فرهنگیان این روزهاحال وروز خوشی ندارد و زمزمه های واگذاری آن به دانشگاه پیام نور و حذف نیروهای انقلابی آن به گوش می رسد ،در اینجا ضمن تشکر و حمایت از نطق برادر عزیزمان جناب اقای ابراهیم عزیزی نماینده محترم شیراز و زرقان در مجلس شورای اسلامی از سایر نمایندگان بزرگوار نیزدرخواست دارد در راستای لبیک به فرمان رهبرفرزانه انقلاب درخصوص تقویت دانشگاه فرهنگیان که تنها مرجع صالح و شایسته تربیت معلم میباشدتلاش وازتضعیف هدفمند آن جلوگیری نمایند.

ب)بخش تامین معیشت وارتقا جایگاه و منزلت معلم که ازضروریات اجرایی سندتحول بنیادین می باشد:

۱-اجرای کامل طرح رتبه بندی معلمان و برخورداری از مزایا و امتیازات این طرح در پاداش پایان خدمت و حقوق بازنشستگی

۲-اجرای کامل قانون مدیریت خدمات کشوری بر اساس ماده ۶۴ و ۳۰ قاون ششم توسعه مبنی بر همسان سازی حقوق بازنشستگان باشاغلین وافزایش ۵۰/امتیازات فصل دهم درخصوص افزایش حقوق بازنشستگان که متاسفانه ریاست سازمان برنامه و بودجه در این خصوص نیز با خودکامگی تمام از اجرای قانون سربازده و مانع عملیاتی شدن مصوبه قانونی گردیده است و با اعمال سلیقه شخصی خودو بالطایف الحیل که تخصص ایشان میباشد قانون همسان سازی حقوق بازنشستگان با شاغلین را به همسان سازی حقوق بازنشستگان با خودشان تغییر داده است و نتیجه این قانون شکنی زندگی سخت این روزهای بازنشستگان عزیزی است که جوانی و عمر خویش را صرف تعلیم و تربیت نسل امروز جامعه نمودند.

۳-از دیگر مشکلات مهم فرهنگیان بیمه خدمات درمانی است که متاسفانه وزارت آموزش و پرورش دردولت نهم و دهم اقدام به عقد قرارداد بیمه ای با شرکت ورشکسته ای بنام آتیه سازان حافظ که مالکیت آن شرکت جای سوال و نیازمند تحقیق و تفحص است نموده که اکثر مراکز درمانی و پزشکان متخصص بیمه موصوف را قبول نداشته و علی رغم دریافت حق بیمه بالا از فرهنگیان خدمات تحت پوشش آن بسیار ضعیف می باشد که هدف نهایی وزارت آموزش و پرورش ازعقد قراردادبا این شرکت معلوم الحال نجات آن از ورزشکستگی بوده نه خدمت به فرهنگیان لذا ضمن درخواست از نمایند گان محترم مبنی بر تحقیق و تفحص از عملکرد و چگونگی واگداری امور درمانی فرهنگیان به این شرکت خواهان لغوسریع قراردادباآن و عقد قرار داد با بیمه مناسب ودر خور شان فرهنگیان میباشیم ۴-سهیم نمودن واقعی فرهنگیان شاغل دراداره صندوق دخیره وبازنشستگان درصندوق بازنشستگی و تحقیق و تفحص در خصوص عملکرد و شفاف سازی این دو صندوق

۵-پرهیز از رسانه ای شدن مسائل حقوقی ودستمزد معلمان که مشخص نیست دولت باچه هدف و نیتی در پرداخت حقوق و مطالبات قانونی فرهنگیان که با تاخیر فراوان و ان هم به صورت قطره چگانی انجام می دهد آن را رسانه ای نموده که این عمل مشکوک جز خدشه دارنمودن جایگاه ومنزلت معلم ثمردیگر ندارد

۶-تعیین تکلیف نیروهای حق التدریس و قراردادی و شرکتی و تصویب طرحی که بر اساس آن تربیت و جذب معلم فقط از طریق دانشگاه فرهنگیان مجاز و صورت پذیرد.

در پایان نمایندگان عزیزوبزرگواراگر به جایی برسیم که دریابیم آموزش و پرورش بعنوان یک مجموعه مولدوسرمایه ای از چاه نفت با ارزشتر است انگاه میتوانیم با اقتدار بگوییم ما حرکت به سوی توسعه پایدار را آغاز کرده ایم بدون شک هیچ برنامه مترقی و پیشرفته در عرصه تعلیم و تربیت بدون توجه به عنصررضایتمندی شغلی معلمان به سرمنزل مقصود نخواهد رسید.

خدایا چنان کن سرانجام کار

توخشنود باشی مارستگار

والسلام علیکم و رحمه الله.جامعه اسلامی فرهنگیان استان فارس

**********************

جوکاررییس سازمان بسیج فرهنگیان فارس درگفتگو با”تماشا”:

احساس مسئولیت،استقلال،شجاعت وتخصص مهمترین شاخصه های نمایندگان یک مجلس انقلابی است

 

دکترناصرجوکاررییس بسیج فرهنگیان سپاه فجر فارس در گفتگوبا خبرنگارماضمن تشریح معیار های نمایندگی مردم درمجلس وبیان شاخصه های یک مجلس انقلابی اظهارداشت: بدون شک، یکی از پیشران های لازم برای تکوین مجلس در تراز انقلاب، راهیابی نمایندگانی در تراز انقلاب به مجلس است، چرا که شارح و قانونگذار حقیقی تنها خداست و از باب تفویض اختیار است که قانونگذاری به رسول خدا(ص)،ائمه معصومین (س)، ولی فقیه و در نهایت به مجلس واگذار می شود. لذا کسی که منتخب مردم می گردد، باید در گام نخست، الزامات نظام ولایی را در جانمایه خود پذیرفته باشد، وگرنه از باب حرمت فقهی، غاصب جایگاهی است که بدست آورده و برابر استفتای مقام معظم رهبری اشغال آن پست برای او حرام شرعی است.

وی گفت:به حقیقت مجلس انقلابی، به تعبیر رهبری اتقلاب، باید چهار شاخصه داشته باشد تا در ذیل فهرست مجلس در تراز انقلاب سرشماری شود. این چهار شاخص عبارتند از؛احساس مسئولیت، استقلال، شجاعت ومردانگی ودرنهایت تخصص.نماینده مجلس باید این نکته را واقف باشد که رای مردم ودیعه الهی است، نه مال التجاره و نماینده ای می تواند غبطه اخلاق را بخورد که بداند در سایه حل نیازمندی های اقتصادی مردم است که می توان اخلاق و معنویت را بر خوان قلبهای مردم به ضیافت برد. اگر از عدالت میگوید باید بداند که عدالتخواهی ساختارمند، هم به عدالت حاکمان توجه دارد و هم به عدالت شهروندان.

جوکارافزود: از همان روزهای نخست، باید وجوه افتراق تقوای ریاستی با تقوای فردی را درک و بر این نکته واقف باشند که تقوای ریاستی یعنی پرهیز از امور شبهه ناک و حتی پرهیز از بسیاری امور حلال و مباح و به اصطلاح نخوردن نان گندم، چه رسد به اکل جیفه های مشکوک و یا حرام، چرا که هیچ عاملی به اندازه لقمه حرام و رانت های رنگارنگ، عصب دینی مردم را تحریک نمی کند. از طرفی در هیچ مقطعی از تاریخ انقلاب، به اندازه چهار سال گذشته، تیغ انقلاب در عرصه فرهنگ و هنر این همه کند عمل ننموده است.

این مقام مسئول درسپاه فجروآموزش وپرورش فارس خاطرنشان کرد: باید استاندارد های فرهنگی جهان انگلو ساکسون و انگلو آمریکن را نادیده گرفت و در مقابل متجاهران به عرصه فرهنگ، ماخوذ به حیا عمل نکرد و نگران نحیف شدن ماه عسل روابط با غرب فروپاشیده در عرصه فرهنگ ننشست و با تاسی جستن به محکمات فرهنگی انقلاب، طرحی نودر عرصه فرهنگ و هنر متعهد در انداخت. چرا که تغییرمحیط فرهنگی جامعه و خوانش غلط و تحریف آمیز ازاندیشه های امامین انقلاب، هاضمه فرهنگی جامعه را متخلخل وخرده شیشه فرهنگی وارد معده جامعه نموده به طوری که باید از آن به عنوان دور جدید پروژه فرهنگ زدایی مقاومت گرا یاد کرد.

جوکاریادآورشد: راه حل این دگردیسی معرفتی، تصویب قوانین سخته و سنجیده در عرصه فرهنگ آفرینی وتعقیب نظارتمندانه و دردمندانه فن سالاران عرصه فرهنگ است.نماینده در تراز بیانیه گام دوم، نگاه یگانه بی انباز را محور و رضایت سایرین را در حاشیه تعریف می کند. او مردم را نه مشکل که جزئی از راه حل جامعه دانسته و خود را هرگز بی طرف و تماشاگر در حل معضلات مردم معنا نمی کند. از همین رو است که نگارنده جریده رااعتقادبر آن است که نماینده مجلس و هر کس منصبی در نظام دارد، یا خادم است یا خائن.یا باید اورادرردیف قدیسین سرشماری کرد یا در ردیف جنایتکاران تاریخ، چرا که نتیجه امانت داری چیزی جز خیانت و خدمت را در پی ندارد.

رییس سازمان بسیج فرهنگیان فارس تاکیدکرد: نمایندگان مجلس باید تیغ نظارتی خود را برنده و عیار تاثیر گذاری نظارتی خود را از طریق توسعه منطقه اخلاق اسلامی، بالا ببرند. تنها در این صورت است که ملت شاهدتخلق وزادوولد سیاسی، فرهنگی، اقتصادی نو شده و رایحه امید در دل مردم جوانه خواهد زد. لذا دو رسالت ذاتی قانونگذاری و نظارت بر اجرای قانون، دوقلوی جدا ناشدنی است که سقط یکی به امید نمو دیگری نمک پاشیدن بر روی زخم های مردم است. از طرفی، غرب، ممکن است نیمرخ زیبایی داشته باشد، اما چهره واقعی او را امروزه حتی ملت های خودشان نیز شناخته اند.

وی بیان داشت:مجلس محترم، اگر می خواهد از تغییرات محیطی عقب نماند و کارآمدی و معنا داری خود را حفظ کند، باید در وجود خود تغییرات قصد شده و معنادار بیافریند. چرا که استمرار و استکمال هر نهادی تابع یک رابطه تکوینی و قاعده علی و معلولی است، بطوریکه اگر توانست نسبت حیات خود با منافع ناس را برقرار کند، می ماند، وگرنه محکوم به فناست، چرا که خداوند متعال، قوم و خویش هیچ کس نیست. مجلس باید مواظب باشد تک مضراب های جدلی برخی مسئولان بلند پایه با یکدیگر، بهداشت روان جامعه را مخدوش و ملکوک نکرده و سیاه چاله های مالی مردم هر روز عمیق تر نگردد. نمایندگان مجلس خوب می دانند که دو پدیده هرگز یکدیگر را ملاقات نخواهند کرد کما اینکه امکان تجمیع خورشید و شب وجود ندارد، عزم انقلابی و سور چرانی. بنابراین، هر چند مقاومت در برابر دشمن بیرونی ستودنی است، اما مرجح تر از آن، دشمنی است که در میان دو کتف نماینده است.

دکتر جو کار در پایان گفت:بدون شک اگر این بار نیز اعتماد ملی ملت در هم شکسته شد، دیگر خرده شیشه های آن نیز قابل جمع آوری نخواهد بود، لذا همه ما دیر یا زود روی در نقاب تراب خواهیم کشید و تنها چیزی که رهاورد سفر ما میباشد عمل ماست. اوقات خود را صرف رسیدگی به مشکلات مردم نماییدوبدانید که بدتر و رنج آورتر از بیکاری تحمیلی و اجباری، بیکاری اختیاری و تماشاگری است. بیایید با نام خدا، خون سیاه را از رگ های جامعه زدوده و خون سرخ برآن بتراویدوبا بهره گیری از عقل ارزشی وابزاری،بکوشید که دموکراسی اعتبارش راازعقل و اخلاق بگیرد،نه آنکه اخلاق اعتبارخودراازدموکراسی اخذ نماید.برادران ارزشمند نماینده، عذر خواه مردم باشیدکه خودمعصوم پنداری آفت ریاست است.

<div id="pos-article-display-12721"></div>sidebar_ads
ارسال دیدگاه

نشانی ایمیل شما منتشر نخواهد شد. بخش‌های موردنیاز علامت‌گذاری شده‌اند *

کلید مقابل را فعال کنید